Strategi- og prioriteringsråd for @Campus

@Campus Strategi-og Prioriteringsråd er utpekt av UNINETTs styre, basert på foreslåtte kandidater fra universitets- og høgskolesektoren.  Rådet ble opprettet i 2010 og tok over etter programstyret i Gigacampus.

Medlemmer:

Strategi- og prioriteringsrådet for @cCampus har følgende medlemmer:

 • Håkon Alstad, Assisterende IT-direktør, NTNU
 • Knut Borge, Seksjonsleder for seksjon for system- og applikasjonsdrift, UiO
 • Per Borgesen, Dekan ved avdeling for informatikk og e-læring,HiST
 • Odd Asbjørn Halseth, IT-sjef, HiNT
 • Petter Kongshaug, adm. dir, UNINETT (leder)
   

Varamedlemmer:

 •     Thor-Inge Næsset, IT-sjef, NHH
 •     Tord Tjeldnes, IT-direktør, UiA

(Varamedlemmer har møterettt, men ikke møteplikt).

 

Mandat:

I forbindelse med at sentrale deler av aktivitetene fra Gigacampusprogrammet skulle videreføres som en del av UNINETT sin ordinære virksomhet ble det besluttet at det skulle opprettes et campus strategi- og prioriteringsråd. Dette ble basert på de gode erfaringene man hadde med programstyret i Gigacampus I dokumentet «Handlingsplan @campus 2010» er det gitt følgende beskrivelse av mandat og sammensetning:

«Strategi- og prioriteringsrådet lede av UNINETT's adm.dir. og består av fire IT-ledere fra UH-sektoren samt at UNINETT @campus- ledelse deltar i møtene. Alle institusjoner inviteres til å stille kandidater til rådet. UNINETT gjør endelig utvelgelse.Oppgavene til strategi- og prioriteringsrådet vil være:

 • Gi strategiske råd rundt de langsiktige planer for UNINETTs campusaktivitet
 • Forvalte bruken av insentivmidler fra 2011 (i 2010 arbeider rådet aktivt for å få på plass sentralfinansierte insentivmidler)
 • Følge opp @campusaktiviteter gjennom detaljert innsyn i fremdrift og resultater og gi råd i forhold til avvik og andre utfordringer
 • Foreslå justeringer av innhold i aktiviteter, omprioriteringer og andre endringer
 • Årlig presentasjon av aktiviteter og planer på respektive IT-forum og samle innspill
 • Konsultere andre IT-ledere og IT-direktører i forhold til punktene over

Medlemmene i rådet pekes ut av UNINETT sitt styre basert på forslag fra UH-institusjonene.
 

 

Kontakt: