Akseptabel bruk av nettet

Det har etter hvert dannet seg en etisk standard for bruk av internett. Uninett har egne etiske retningslinjer som er et viktig supplement til disse reglene for akseptabel bruk av nettet.

Definisjoner:

Intern institusjon: En utdannings- eller forskningsrelatert institusjon direkte knyttet til Uninett (kunde)

Eksternt nett: Et nett drevet av en annen operatør enn Uninett, enten nasjonalt eller internasjonalt

Ekstern institusjon: En institusjon tilknyttet et eksternt nett

Samtrafikkpunkt: Det fysiske punktet hvor Uninett er knyttet sammen med ett eller flere eksterne nett

Akseptabel bruk: Den bruk som er konsistent med de retningslinjer for bruk og etikk som gjelder for involverte nett

 

Akseptabel bruk for interne institusjoner

Uninett pålegger ingen ekstra regler for akseptabel bruk for interne institusjoner ut over de regler for akseptabel bruk som gjelder for den interne institusjonens eget lokale nett. Institusjonen må imidlertid følge de reglene som gjelder for eksterne nett som involveres i kommunikasjonen, og regler som gjelder hos den eksterne institusjonen som er mål for kommunikasjonen. Uninett vil derfor virke som et nøytralt medium sett fra den interne institusjonen. Det er et mål at Uninetts interne institusjoner skal få dekket alle sine eksterne kommunikasjonsbehov gjennom Uninett. Det skal dermed ikke være nødvendig for en intern institusjon å knytte seg opp til flere nettoperatører.

Kunder som er spesielt kapsitetskrevende skal ha en egen avtale med Uninett. Uninett vil  ta direkte kontakt med dem dette gjelder.

Uninetts etiske retningslinjer skal etterleves i all bruk av nettet.

 

Akseptabel bruk for eksterne institusjoner

Normalt vil all datatrafikk relatert til forskning og utdanning være tillatt over Uninett. Eksterne institusjoner har ikke lov til å benytte Uninett i sin næringsvirksomhet. Dette inkluderer reklame. En intern institusjon kan avtale med en ekstern institusjon at denne skal få lov å utføre bestemte operasjoner over Uninett, for eksempel vedlikehold av produkter eller formidling av informasjon til brukere som har bedt om dette. Dette kan skje uten spesiell godkjening fra Uninett.

Uninetts etiske retningslinjer skal etterleves i all bruk av nettet.

 

Ansvarsforhold

Uninett er ansvarlig for å informere sine interne institusjoner om regler for akseptabel bruk som gjelder for Uninett og i de eksterne nett som er direkte tilkoplet Uninetts samtrafikkpunkt. Uninett skal også så langt det er mulig informere om regler for akseptabel bruk i øvrige nett der dette er relevant.

Eksterne nett er ansvarlige for å informere sine institusjoner om hvilke regler som gjelder for bruk av Uninetts infrastruktur. For eksterne nett som Uninett pleier samtrafikk med, skal slike regler og praktiseringen av dem framgå av samtrafikkavtalene.

Dersom det er uklart om en virksomhet faller innenfor Uninetts regler for akseptabel bruk, bør Uninett kontaktes.

 

Aksjoner ved brudd på regler om akseptabel bruk

Dersom det skjer brudd på reglene, er det den interne institusjonens ansvar å stoppe slik bruk og søke å forhindre gjentakelser. Hvis regelbruddene gjentar seg eller disse er av særlig alvorlig karakter, kan Uninett velge å stenge institusjonen ute fra nettet for en tid eller i verste fall på permanent basis. Dersom en ekstern institusjon tilknyttet et eksternt nett med samtrafikk med Uninett overskrider reglene for akseptabel bruk, vil Uninett kunne holde det eksterne nettet ansvarlig og om nødvendig stenge samtrafikkpunktet for all trafikk mot denne institusjonen. Ved gjentatte brudd på Uninetts regler for akseptabel bruk, kan Uninett velge å stenge samtrafikkpunktet for all trafikk til operatøren av det eksterne nettet har gjennomført tiltak som beviselig kan bedre situasjonen.