Arbeidsgruppe for IKT-strategi og helhetlige løsninger

Kunnskapsdepartementet ba høsten 2015 om at det ble opprettet en arbeidsgruppe for IKT-strategi og helhetlige løsninger i norsk universitets- og høgskolesektor. Initiativet var en oppfølging av stortingsmelding 18 (2014–2015) – Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. Arbeidsgruppa ble bedt om å legge fram et forslag til en felles IKT-strategi for UH-sektoren. Uninett ble utpekt som sekretariat for arbeidet.

Les rapporten: IKT-strategi og helhetlige løsninger i norsk universitets- og høgskolesektor

Den endelige IKT-strategien dekker områdene utdanning, forskning, administrative tjenester og infrastruktur, og behandler i tillegg informasjonssikkerhet, samt organisering, styring og finansiering. Egne delrapporter for disse seks områdene ble levert til Kunnskapsdepartementet 1. februar 2017 sammen med en overordnet rapport som presenterer de viktigste momentene og anbefalingene fra delrapportene.