IKT-arkitektur som verktøy

Universitets- og høgskolesektoren bruker årlig store ressurser på IT-systemer.  Antall systemer øker, og blir mer kritiske for god forvaltning og styring.  Det er i flere sammenhenger påpekt at UH-sektoren mangler en felles, overordnet strategi og arkitektur for anskaffelse av IKT-systemer.  Det har ennå ikke lyktes med å få startet et arkitekturråd som kunne bidra mott dette men universitetenes IT ledere har  i mellomtiden fått utført arkitekturarbeid som kan bidra i prosessen.

Felles arkitekturprinsipper for UH-sektoren
Det felles arkitekturarbeidet har resultert i et forslag til arkitekturprinsipper for UH-sektoren, med et illustrerende notat om hvordan disse kan brukes i praksis.

Store endringer på tvers av sektoren, slik som strukturendringene beskrevet i Stortingsmelding 18 (2014/2015) – "Struktur for kvalitet" – krever en helhetlig tilnærming som kan ha nytte av en felles arkitekturtenkning. En IKT-strategi som støtter strukturendringen skal ta høyde for både de krav og endringer som det er behov for i dag, og samtidig bygge IKT-løsninger som er fremtidsrettede både teknologisk og organisatorisk. Disse IKT-løsningene vil kunne legge til rette for smidige og fleksible sammenslåingsprosesser på tvers i sektoren. IKT-løsningene og forvaltning av dem kan bygge på felles retningslinjer uttrykt som arkitekturprinsipper. Dette dokumentet er en konkretisering av DIFIs arkiktekturprinsipper tolket inn i UH-sektorens kontekst med hovedfokus på IKT. Dokumentet er bestilt av universitetenes IT-lederforum, og sektorens IT-ledere har bestemt seg for å ta disse arkitekturprinsippene i bruk i egne organisasjoner. Dette dokumentet er også tilgjengelig for arbeidsgruppen som skal jobbe med strukturendring.

​Prinsippene får praktisk effekt først når vi tolker dem i konkrete situasjoner, og når vi bruker dem til å definere standarder som roller, prosesser, begreper, og tjenester som er felles for UH-sektoren. Samtidig er det ofte først gjennom bruk av arkitekturprinsipper at man ser konsekvensene. Dette dokumentet skal hjelpe sektoren med å bruke Felles IKT-arkitekturprinsipper for universitets- og høgskolesektoren gjennom å beskrive eksempler på hvordan prinsippene kan brukes. Dokumentet består av flere frittstående eksempler som til sammen belyser motivasjonen for og bruk av de syv arkitekturprinsippene for UH-sektoren.