IKT-arkitektur som verktøy

Universitets- og høgskolesektoren bruker årlig store ressurser på IT-systemer.  Antall systemer øker, og blir mer kritiske for god forvaltning og styring.  Det er i flere sammenhenger påpekt at sektoren mangler en felles, overordnet strategi og arkitektur for anskaffelse av IKT-systemer.  Kunnskapsdepartementet har derfor i samråd med Universitets- og høgskolerådet satt i gang et felles arkitekturarbeid som skal støtte sektorens virksomhet på en helhetlig og effektiv måte.

Styring av arkitekturarbeidet vil skje gjennom et arkitekturråd med UNINETT som sekretariat. 

UNINETT som sekretariat

Sekretariatets mandat (ikke formelt godkjent) sier blant annet at ”Sekretariatet skal være arkitekturrådets faglige rådgiver og kunne løse utredningsoppgaver som arkitekturrådet har behov for.  Sekretariatet bør også innhente faglig assistanse fra fagpersoner fra UH-sektoren som har en arkitekturrolle i egen institusjon eller har kompetanse på området.”

Fra UNINETTs side ser vi at samordning og standardisering er en nødvendig forutsetning for gjenbruk og samhandling mellom IKT-systemer. I tillegg vil standardisering og effektivisering på utvalgte områder støtte smidig og innovativ utvikling på andre områder.  Vi ønsker å bidra til at UH-sektoren finner balansen slik at sektoren og hver enkelt virksomhet kan bli enda bedre.