Bakgrunn for IAM-prosjektet

Digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren 2017–2021 inneholder blant annet følgende tiltak:

5.4.8: Utrede hvordan autentiserings- og autorisasjonsmekanismer bedre kan legge til rette for samarbeid nasjonalt og internasjonalt.

I et saksdokument til møte i digitaliseringsstyret 30. oktober 2018 står følgende:

"Selv om institusjonene i sektoren i dag har fungerende systemer for brukeradministrasjon involverer det å gi tilganger til ulike systemer og data mye manuelt arbeid. Dagens situasjon medfører en rekke risikoer – operasjonelle i form av lav produktivitet, sikkerhetsmessige i form av uautoriserte tilganger og juridiske i form av potensielle brudd med lovverk og retningslinjer.

En felles tilnærming i høyere utdanning og forskning til identitetsforvaltning og tilgangsstyring, såkalt IAM (Identity and Access Management), vil bidra til å realisere gevinster innenfor flere områder:

  • Økt evne til å håndtere ytterligere digitalisering
  • Økt produktivitet og brukeropplevelse for sluttbrukere
  • Bedre etterlevelse av lovverk og retningslinjer
  • Redusert risiko for feil og for uautoriserte tilganger
  • Bedre utnyttelse av interne ressurser
  • Reduserte lisenskostnader
  • Økt produktivitet og effektivisering ved automatisering av tilgangsstyring

De fire BOTT-universitetene gjennomførte i 2017 et forprosjekt for felles IAM, med påfølgende beslutning om å utvikle et realistisk målbilde og plan for realisering. Et slikt arbeid ble gjennomført våren 2018 ved hjelp av eksterne ressurser. Resultatet av dette var en overordnet realiseringsplan og et program bestående av 19 tiltak tenkt gjennomført de neste 5 år. Mulighetsstudien anbefaler at man starter med å gjennomføre markedsundersøkelse, beslutte anskaffelsesstrategi, utarbeide kravspesifikasjoner for felles plattform samt å harmonisere grunnleggende begreper og prosesser. Parallelt med dette startes arbeidet med felles prosesser, roller og tilganger i de ulike fagområdene (HR, økonomi, sak/arkiv, mv).

BOTT, Unit og Uninett har hatt og ønsker et videre samarbeid på området. Unit vil eie prosjektet for felles IAM i sektoren, Uninett vil være prosjektgjennomfører og et av BOTT-universitetene vil være pilot. Universitetet i Bergen er pekt ut som pilotinstitusjon av universitetsdirektørene i BOTT."