Begrepsdefinisjoner

På denne siden har vi samlet et sett med definisjoner på uttrykk som er mye brukt i prosjektarbeidet og i
arbeidet med tjenesteforvaltning i UNINETT. Listen er ikke uttømmende, og vi imøteser ønsker om tillegg i listen. Ta kontakt med Bjørn Kopperud.

 

Uttrykk Definisjon
Aktivitet En oppgave som må gjennomføres for å oppnå en milepæl. Den skal defineres slik at det er mulig å kontrollere om den er utført eller ikke.
 
Behandlingsansvarlig
  • er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes, jf. personopplysningslovens § 2 nr. 4 (helseregisterlovens § 2 nr. 8)
  • har ansvaret for at opplysninger behandles i henhold til de krav som personopplysningsloven oppstiller

 (Datatilsynet)

Beslutningspunkt Et beslutningspunkt er en overordnet og obligatorisk hendelse i et prosjekt. Det er et punkt hvor det tas prinsipielle og viktige beslutninger for prosjektutviklingen. Det er alltid et beslutningspunkt ved innledningen til en ny prosjektfase. Det stilles krav til hvilke data som skal forligge ved et beslutningspunkt. Disse kravene finnes spesifisert ved hvert enkelt beslutningspunkt.
 
Databehandler
  • er den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige, jf. personopplysningslovens § 2 nr. 5 (helseregisterlovens § 2 nr. 9)
  • har et selvstendig ansvar for å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, for å verne personopplysningene som behandles på vegne av behandlingsansvarlige jf. personopplysningslovens § 13 (helseregisterlovens § 16)
  • skal bare behandle personopplysninger i henhold til avtale med den behandlingsansvarlige

(Datatilsynet)

Dataeier

Enkeltperson hos kunden med ansvar for autoritative kildedata og at dataene forvaltes i henhold til krav og lov. Spesifikke leveranser, aktiviteter og ansvar som hører til rollen inkluderer:

  • Definerer bruk av dataene som ikke er personopplysninger (bruk av personopplysninger defineres av behandlingsansvarlig)
  • Definerer hvem som kan lage, endre, lese, og fjerne dataelementer
  • Godkjenner sikkerhetskravene
  • Godkjenner endringer i måten datene oppstår
  • Godkjenner endringer i format og sett av mulige verdier

(ITIL 2011)

Driftsansvarlig

Definisjon her

Eksternt prosjekt Dette er prosjekter som kommer våre kunder til gode, uavhengig av finansiering. De fleste prosjektene UNINETT gjennomfører er eksterne. Se forøvrig definisjonen av interne prosjekter.
 
Formål En overordnet beskrivelse av hensikten med å gjennomføre et prosjekt. Formålet trenger ikke være målbart.
 
Gevinst Formålet konkretiseres i et antall målbare gevinster. Gevinstene skal beskrive hvilket utbytte prosjektet gir. En gevinst kan være alt fra kompetanseheving og økt trivsel, til økt profitt og færre feilmeldinger.
 
Informasjonsarkitektur

Informasjonsarkitektur forstås her som definisjon, organisering og klassifisering av begreper for å gi riktig informasjon til rett tid i rett prosess.

Internt prosjekt Prosjekt som i sin helhet er finansiert av UNINETT, og som ikke kommer kundene direkte til gode. Dette er for eksempel intern drifting for oss selv, sentralbord, personal, økonomi, intern IKT (typiske konserntjenester) og generell administrasjon.
 
Kundetjeneste

Definisjon her

Linjeleder Har personalansvar, overordnet faglig ansvar og budsjettansvar for selskap eller avdeling i UNINETT. Er ansvarlig for at prosjekteier tildeles ressurser som avtalt.
 
Milepæl En milepæl beskriver hvilken tilstand et prosjekt bør befinne seg i på et gitt tidspunkt. Milepælen beskriver hva som skal oppnås, ikke hvordan.
 
Oppdragsgiver Oppdragsgiver er den/de organisasjonen(e) som finansierer et prosjekt og definerer gevinstene. Oppdragsgiver kan både være intern og ekstern. Ekstern oppdragsgiver impliserer eksternt prosjekt.
 
Program Programmer i UNINETT er en samling prosjekter med sentral styring og koordinering for å oppnå gevinster som ikke er mulig å oppnå ved individuell gjennomføring.
 
Prosjekt En engangsoppgave som skal lede frem til et bestemt resultat, som krever forskjellige typer ressurser og som er begrenset i tid.
(Andersen, Grude og Haug, NKI 2000)
 
Prosjektdeltager (PD) Er underlagt prosjektleder, har aktivitetsansvar og skal utføre arbeidet i prosjektet i henhold til prosjektplanen og etter retningslinjer fra prosjektleder. Avvik fra prosjektplanen skal rapporteres til prosjektleder eller delprosjektleder.
 
Prosjekteier (PE) Prosjekteieren er ansvarlig for leveransen på vegne av UNINETT. I dette ligger det et ansvar for at avtaler med oppdragsgiver oppfylles, og et ansvar for at prosjektleder får disponere nødvendige ressurser for å oppfylle sine forpliktelser. Videre skal prosjekteier sikre at prosjektleder har tilstrekkelig kunnskap om de avtaler som gjelder for prosjektet, deriblant målsetting, økonomi, tidsramme, kontraktsforhold osv. Prosjekteier har også et ansvar i å gi prosjektleder tilbakemeldinger, støtte og oppfølging.
 
Prosjektgodkjenningsgruppe (PGG) En gruppe beslutningstakere som har ansvar for å behandle beslutningspunktene i prosjektet. Gruppen er den samme for alle prosjekter i samme selskap. Når B1 er gjennomført står gruppa fritt til å delegere ansvaret til enkeltpersoner, dersom dette er formålstjenelig.
 
Prosjektgruppe (PG) Består av prosjektleder og prosjektdeltagerne. Kan også inkludere ressurser fra UH-sektoren.
 
Prosjektleder (PL) Ansvarlig for å planlegge, styre, følge opp og rapportere prosjektet i tråd med UNINETTs prosjektrammeverk og innenfor de rammene og ressursene som er stilt til rådighet.
 
Prosjektmål En konkret, målbar leveranse som et prosjekt skal produsere og levere for å realisere formålet.
 
Prosjektrammeverk Prosjektrammeverket definerer hvordan prosjekter skal gjennomføres i UNINETT. Prosjektrammeverket er et sett med maler og rutiner som skal benyttes for alle prosjekter i UNINETT med totalbudsjett over gjeldende terskelverdi.
Referansegruppe Faglig høringsinstans for et prosjekt. Består av medlemmer som ellers ikke deltar aktivt i prosjektet. Har kun rådgivende, ikke besluttende, myndighet.
 
Styringsgruppe Oppdragsgivers forum med det totale ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. I dette ligger det å fastsette mål, beslutte vedrørende planer (leveranser, milepæler, ressurser), foreta overordnede prioriteringer, følge opp prosjektet regelmessig og beslutte vedrørende avvik og endringer. Store og/eller eksternt bestilte/eide prosjekter har som regel en styringsgruppe. For andre prosjekter fungerer som hovedregel prosjekteieren som styringsgruppe også.
 
Systemtjeneste

Definisjon her

Teknisk Tjenesteansvarlig

Definisjon her

Tjeneste

Definisjon her

Tjenesteansvarlig

Definisjon her

Tjenestelivssyklus

Tjenestelivssyklusen definerer hvordan tjenester skal etableres og forvaltes i UNINETT. 

Definisjon her

Tjenestestatus

Definisjon her

Vedtakspunkt

Et fast punkt der beslutning av overgang fra en livsfase til det neste i tjenestelivssyklusen gjøres. Hver livsfaseovergang har spesifisert en kravliste som må være oppfylt for at tjenesten skal kunne bevege seg videre til neste livsfase.

Årlig budsjettprosess/ ressursbudsjettering Hvert år gjennomføres en budsjettprosess i alle selskapene i UNINETT-konsernet. Både gamle og nye prosjekter må gjennom denne prosessen for å få godkjent ressursuttak og direktekostnader det kommende året.