API management Uninett

Datadeling

Innovasjon og utvikling av brukervennlige digitale tjenester krever tilgang til data.  Å skape en helhetlig løsning for deling av data krever at teknologi, kompetanse, kultur og insentiver ses i sammenheng. Datadeling er derfor en sentral del av kunnskapssektorens digitaliseringsstrategi og et viktig satsingsområde for Uninett.

Kunnskapssektoren har enorme mengder data og tilgangen blir stadig større. Deling og gjenbruk av data vil stimulere til innovasjon og utvikling av nye digitale tjenester for studenter, forskere og administrativt ansatte. Bedre tilgang til data, både innad i og utenfor kunnskapssektoren, vil også muliggjøre et tettere samarbeid mellom kunnskapssektoren og andre deler av offentlig sektor og arbeidsliv.

Enklere tilgang til og deling av såkalte administrative data, som for eksempel brukerdata om studenter og ansatte, kan føre til at forvaltningen effektiviserer sitt arbeid overfor universiteter, høyskoler og UH sektoren generelt. Da kan studenten, forskeren, underviseren og den administrativt ansatte bruke mindre tid på forvaltning, og mer tid på sine kjerneoppgaver; nemlig forskning, undervisning og formidling.

Uninett tilbyr infrastruktur for datadeling som gjør det:

  • enklere for institusjonen å kontrollere og få oversikt over dataflyt, informasjonssikkerhet og personvern.
  • enklere for utviklere og tjenesteleverandører som skal finne, etterspørre, få tilgang, og bruke data i innovasjon og tjenesteutvikling.

Resultatet vil bidra til enklere og mer effektiv tjenesteutvikling, og flere og bedre tjenester for studenten, forskeren og underviseren.

 

Uninett har følgende tjenester:

Feide gir institusjonene oversikt over hvilke data som finnes, og mulighet til å styre tilgang til institusjonens data. Feide tilbyr selvbetjening for utviklere, som raskt vil komme i gang med å utvikle gode tjenester.

IntArk gatekeeper gjør det enkelt for dataforvalter å sikre at data kun blir delt med de tjenester som faktisk skal ha tilgang. Dette gir dataforvalter bedre forutsetninger for å håndtere økt dataflyt og god innsikt i dataflyten med auditlogger og statistikk. IntArk meldingskø muliggjør sanntidsoppdateringer og raskere dataflyt mellom tjenester. Dette gir en bedre brukeropplevelse fordi tjenester alltid er oppdatert med gjeldende data.

Feide leveres av Uninett og er vår nasjonale tjeneste for sikker innlogging og datadeling i kunnskapssektoren. Feide har 1,3 millioner brukere daglig.

IntArk er et sett med felles prinsipper og en felles integrasjonsarkitektur i universitets- og høgskolesektoren som gjør det enklere å dele data, både internt og mellom institusjoner.

Hva er datadeling?

Datadeling handler om å forsyne forretningsprosesser og dataanalyse med nødvendig datagrunnlag.

Enklere tilgang til og deling av såkalte administrative data, som for eksempel brukerdata om studenter og ansatte, kan føre til at forvaltningen effektiviserer sitt arbeid overfor universiteter, høyskoler og UH sektoren generelt. Da kan studenten, forskeren, underviseren og den administrativt ansatte bruke mindre tid på forvaltning, og mer tid på sine kjerneoppgaver; nemlig forskning, undervisning og formidling.

Hva er forutsetningene for datadeling?

Brukerens behov er stikkord: Hvis datadeling skal skape gode, effektive og trygge tjenester for studenten, forskeren eller den administrativt ansatte må følgende forhold være tilstede: 

  • Dataene må ha god kvalitet
  • Dataenes innhold og egenart må være kjent
  • Data, datakilder og metadata må være harmoniserte og standardiserte
  • Personvern og datasikkerhet må være godt ivaretatt
  • Rutiner og planer for datahåndtering må være tydelige
Hva er utfordringen med datadeling?

Uten deling eller gjenbruk av data kan ikke samfunnet utnytte potensialet for utvikling som ligger i alle dataene som er innsamlet i Norge. Datalandskapet er uoversiktlig. Det preges av mange ulike dataeiere, overlappende datakilder, manglende felles metadata, lite utviklet kultur for deling av data, samt uklarheter om hvem som eier dataene. I sum fører dette til et ineffektivt system for deling av data, både i Norge generelt, men også spesifikt i kunnskapssektoren.