Lagringstjeneste for vitenskapelige data - NorStore

NorStore leveres av UNINETT Sigma2 og er Norges infrastruktur for lagring av vitenskapelige data. Tjenesten skal håndtere, bevare og arkivere vitenskapelige data for framtida, til det beste for ulike forskningsmiljøer. NorStore tilbyr også verktøy og ressurser for å sikre en trygg og skalerbar tjeneste som kan møte de utfordringene vitenskapelige data representerer for forskningsinstitusjonene og deres IT-avdelinger.
Forutsetninger: 

For å få tilgang til lagring av vitenskapelige data på NorStore må man søke om prosjektkvote. Det stilles også krav til vitenskapelig kvalitet på dataene som skal lagres. En gang i året må det leveres en brukerrapport som beskriver forbruket av tildelt lagringskvote. Brukeren må følge gjeldende IT-reglement på sin respektive forskningsinstitusjon.

Beskrivelse av tjenesten: 

Vitenskapelige data skiller seg ofte fra andre data ved at de verken er umiddelbart lesbare for utenforstående eller håndterlige på grunn av datamengden eller antallet objekter. En sentral utfordring er å strukturere, arkivere og tilgjengeliggjøre dataene. NorStore tilbyr derfor ikke bare ressursene for å lagre dataene, men også programvare for å organisere og bevare data for framtida.

Disse kjernetjenestene danner grunnlaget for mer spesialiserte fagspesifikke tjenester. NorStore støtter nasjonale forskningsmiljø med et spesialtilpasset behov for datatjenester med avansert brukerstøtte, for å kunne kartlegge og spesifisere slike behov, samt å etablere tjenestene i samarbeid med koordinatoren av NorStore.

NorStores lagringstjenester er tilgjengelige for all forskningsaktivitet ved eller i samarbeid med forskere i universitets- og høyskolesektoren. Adgang tildeles etter søknad og behandles av en nasjonal ressursforvaltningskomité (RFK). Det er normalt to utlysninger per år med søknadsfrist i februar og august. Godkjente søknader tilkjennes en kvote i henhold til dokumentert behov.

NorStore samarbeider på tvers av både Norden (NeIC) og Europa (EUDAT), og utveksler erfaringer, løsninger og på sikt tjenester med andre aktuelle partnere. Et langsiktig mål for NorStore er å danne et tverrfaglig samarbeid på tvers av landegrensene for utveksling og deling av vitenskapelige data.

Kostnad: 

Kostnadene til drift og investeringer dekkes gjennom bevilgninger fra Norges Forskningsråd og gjennom egenandeler fra de fire universitetene UiT, NTNU, UiB og UiO. 

Hvem kan benytte tjenesten: 

Lagringstjenesten NorStore er tilgjengelig for ansatte og studenter ved norske universiteter og høgskoler. Forskere i instituttsektoren kan også benytte tjenesten, forutsatt at arbeidet er finansiert av offentlige midler og er av vitenskapelig publiserbar kvalitet.

Bestillingsinformasjon: 
Organisering av tjenesten: 

UNINETT Sigma2 leverer lagringstjenesten NorStore for Norges forskningsråd, i samarbeid med Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 

Virksomheten drives ikke-kommersielt. 

Pålitelighet: 

95%

Kontaktinformasjon: