Beste praksis: IKT-arkitektur for digital vurdering: UFS148

Arbeidsgruppen for arbeidsflyt på digital eksamen og arbeidsgruppe for IKT-arkitektur har oppsummert referansearkitektur for digital vurdering i dokumentet:

Forfattere av dokumentasjonen om beste praksis er Ingrid Melve og Bernt Smilden.  Frist for åpen høring i UH-sektoren er 4. juni 2015.

Denne fagspesifikasjonen dokumenterer en felles IKT-arkitektur for digital eksamen, med hovedvekt på kravene til digital skriftlig eksamen med begrensede hjelpemidler. Arbeidet er utført av to arbeidsgrupper sammensatt av deltagere fra norske universiteter og høgskoler, som en del av eCampus-programmet. Fagspesifikasjonen er en del av en serie om digital eksamen som også omfatter krav til infrastruktur, krav til klientutstyr og en planlagt integrasjonsspesifikasjon.

 

Fagspesifikasjonen beskriver beste forventede praksis for digital arbeidsflyt knyttet til eksamensavvikling. Arbeidsprosessene for digital vurdering er beskrevet med prosesstegninger og en tabell over endringer mellom dagens prosess og en framtidig digitalisert prosess. En velfungerende IKT-arkitektur er avhengig av riktig nivå på standardisering av prosesser og informasjon. Fagspesifikasjonen beskriver disse forutsetningene slik at et grunnlag også etableres for videre standardiseringsarbeid av omkringliggende områder.

 

Arbeidsgruppene har tatt utgangspunkt i erfaringene fra lokale prosjekter med digitalisering av vurderingsprosesser, samt erfaringer med dagens eksamensavvikling i høgere utdanning. Erfaringer fra utviklingsarbeidet som er gjort sammen med flere leverandører av konkrete løsninger, og erfaringer fra praktisk bruk i reelle eksamenssituasjoner, er tatt inn i vurderingene som ligger til grunn for arkitekturbeskrivelsene.

 

En referansearkitektur for digital eksamen beskrives gjennom

  • Prosessanalyse
  • Informasjonsarkitektur
  • Applikasjonskart
  • Tjenester
  • Integrasjoner

 

Den samlede framstillingen gir en felles beskrivelse på tvers av institusjonsgrensene i UH-sektoren av elementer som er nødvendige for å spesifisere digital eksamensløsning for høgere utdanning. Denne vil danne grunnlag for mindre silotenking rundt IT-løsninger for digital eksamen gjennom felles forståelse og klare beskrivelser.

 

Videre arbeid inkluderer:

  1. Utarbeidelse av kravspesifikasjon for felles innkjøp av digital eksamensløsning
  2. Spesifisering, utprøving og implementering av integrasjonsgrensesnitt i samsvar med føringer gitt i dette dokumentet
  3. Identifisering av prosess for videre samarbeid om problemstillinger knyttet til IKT-arkitekturarbeid for UH-sektoren
  4. Bruk av modeller og analyser fra arkitektur- og arbeidsflytanalysene i hver utdanningsinstitusjons digitaliseringsarbeid