Kost/nytte

Hva innebærer innføringen av digital eksamen? Det har NTNU nå ferdigstilt en rapport om.

Denne rapporten oppsummerer arbeidet fra et prosjekt som ble startet i januar 2015 for å utrede konsekvenser for innføring av digital eksamen ved NTNU. Det er av rektor et uttalt ønske at alle eksamener skal digitaliseres innen 2019.
Formålet med denne rapporten er å formidle en forståelse av hva det innebærer å innføre digital eksamensavvikling ved NTNU.

Rapporten tar utgangspunkt i tidligere rapporter og erfaringer ved NTNU og andre utdanningsinstitusjoner hvor digital eksamen er under innføring/utprøving. Inntrykket er i korte trekk at det er stort sprik i hvor langt en er kommet ved de forskjellige institusjonene, men at det er gjort mange erfaringer som er viktig å ta med seg i det videre arbeidet.

Det er også innhentet informasjon ved hjelp av intervjuer av administrativt ansatte, vitenskapelige ansatte og IKT teknisk personell. Basert på erfaringer fra andre institusjoner og intervju av ansatte ved NTNU er det gjort funn som ansees som viktige å ta med seg inn i en digitaliseringsprosess. Last ned og les hele rapporten.