Krav om egen PC for studenter. UNINETT støtter forslaget

Regjeringen har lagt fram forslag om endring i egenbetalingsforskriften, slik at det skal kunne stilles krav om at studentene har egen bærbar PC. UNINETT støtter dette forslaget.

Høringsrunden ble avsluttet 20. august 2015, og UNINETT ga følgende høringsinnspill:

I forbindelse med digitalisering av eksamen er det behov for at institusjonen kan kreve at studentene har egen bærbar PC (eller tilsvarende). Gjennom eCampus-arbeidet ser vi at bruken av digitale læringsressurser øker. UNINETT støtter derfor å endre egenbetalingsforskriften, slik at institusjonene kan kreve at studentene har egen bærbar PC.

Dersom studenter pålegges å ha egen PC mens institusjonene har ansvar for programvare, vil dette trolig medføre behov for økning av sikkerhetsarbeidet i UH-sektoren, uavhengig av om tjenester realiseres ved hjelp av skyteknologi eller ikke.

 

Øvrige høringssvar finnes på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endring-av-universitets--og-hoyskoleloven/id2405076/