Krav til egen PC for studenter

Kunnskapsdepartementet foreslår at universiteter og høyskoler skal kunne kreve at studentene stiller med egen PC. Forslaget sendes nå ut på høring.

Vi siterer fra høringsnotatet:

Departementets vurdering og forslag

Departementet er enig med UHR i at utviklingen de siste ti årene på det tekniske området har vært meget stor. Det er helt vanlig at elever og studenter i dag har PC. Den relative kostnaden ved å skaffe seg egen PC i dag er mye lavere enn i 2006.

Det har videre vært en stor utvikling i hvordan studiene gjennomføres, og digitale verktøy tas stadig mer i bruk i høyere utdanning. Fenomenet Open Educational Resources (OER) erstatter i økende grad lærebøker. I tillegg brukes det nå mer studentaktiviserende undervisning og læring, og her er digitale samarbeidsverktøy et vesentlig innslag. Innenfor innovativ pedagogisk bruk av teknologi er PC å betrakte som et helt grunnleggende læremiddel, som også er en forutsetning for utvikling av nye kommunikasjons-, arbeids-, vurderings- og eksamensformer.

Departementet ønsker å legge til rette for denne utviklingen. Den økte bruken av digitale verktøy innebærer også at egen PC nå kan sies å være et læremiddel. Departementet mener imidlertid at dette bør komme tydelig frem i egenbetalingsforskriften, og foreslår derfor en endring i egenbetalingsforskriften § 3-3 første ledd.

Departementet legger til grunn at utdanningsinstitusjonene vil dekke programvare knyttet til digitale læringsverktøy. Dette er i samsvar med UHRs forslag.

Dette endrer forutsetningene for BYOD/Tamed-eksamen, og gjør det mulig å kreve at studenter tar med egen PC på eksamen. Høringsfrist er 20. august, men det er fullt mulig å levere høringsuttalelser tidlig. I høringen om endring av UH-loven og egenbetalingsforskriften ligger det også andre forslag til endringer, men krav til PC har størst umiddelbar innvirkning på vårt arbeid med digital eksamen (selv om også forslaget om nasjonale deleksamener er relevant for hvor høye krav det er til samspill mellom eksamensløsninger).