NTNU rapport: digital eksamen og gevinstrealisering

NTNU har publisert sluttrapport fra sitt arbeid med digital eksamen:

Rapporten anbefaler ikke en full digitalisering av skoleeksamen innen 2019, og har gjennomgang av kostnader og gevinster for digitaliseirng.

Anbefalingene for videre arbeid inkluderer:

  • Etabler en digital plattform for prosessflyt som kan understøtte eksamensprosessene og gi en mer enhetlig og mer effektiv arbeidsprosess knyttet til både den administrative og den faglige delen av arbeidet.
  • Se på alternative vurderingsformer og sørg for at dette arbeidet både blir tydeliggjort inn i organisasjonsutviklings- prosessen og at det koordineres med behovsarbeidet for den tekniske løsningen. Digitalisering vil kunne gi rom for et nytt mulighetsperspektiv for vurdere kandidatenes kunnskaper, og omvendt kan alternative vurderingsformer medføre nye krav til den digitale plattformen.
  • Fokuser på organisasjonsutvikling gjennom å sørge for at prosessen for digitalisering av eksamensprosessen er tilstrekkelig forankret i organisasjonen, både blant administrativt og vitenskapelig personale.
  • Fortsett arbeidet med utprøving av digital eksamensgjennomføring, men drei fokus mer over på konkrete problemstillinger knyttet til hvordan eksamenene kan gjøres bedre gjennom å tilby relevant verktøystøtte under eksamensgjennomføringen. 

Risikofaktorer som framheves:

  • Lav modenhet ift. en så betydelig endring
  • Tekniske utfordringer
  • Umodent leverandørmarked for eksamensløsninger
  • Stort udekket arealbehov