Status for digital eksamen medio februar

Arbeidsgruppene har klare mål:

  • Arbeidsgruppen for krav til klientutstyr jobber med fagspesifikasjonen som beskriver krav til klientutstyr. Erfaringer fra både BYOD og eksamen på institusjonens PCer samles til et felles dokument som går igjennom hvilke krav som er nødvendige.
  • Arbeidsgruppen for infrastruktur har publisert sin fagspesifikasjon i november 2014, og er ikke aktive på dokumentskriving. En rekke aktuelle tema er løftet inn i andre fora, blant annet skal nettmøtet i mars diskutere hvilke krav digital eksamen stiller til nett på alle nivåer. Flere institusjoner bruker fagspesifikasjonen i sine gjennomganger av hvilke rom som er tilgjengelige for digital eksamen.
  • Arbeidsgruppen for infrastruktur er aktive og jobber med å prioritere hvilke grensesnitt som skal spesifiseres framover. Arbeidet med FS-integrasjon går framover, og mer funksjonalitet forventes.
  • Arbeidsgruppen for arbeidsflytbeskrivelser har levert fra seg et utkast til dokument, og dette er tatt inn til arkitekturgruppen for videre arbeid. Dokumentet er i korrekturlesing, og blir publisert i løpet av februar. På flere områder er det behov for mer utprøving før vi justerer arbeidsflytbeskrivelsene, for eksempel har svært få brukt digital klagebehandling og arkivering fra eksamensløsningene ennå.
  • Arbeidsgruppen for IKT-arkitektur er inne i en intens arbeidsperiode der de ser på hvilke standarder som bør støttes, hvordan dataflyten blir, hvilke eksisterende systemer som må henge sammen med eksamensløsninger og hvordan arbeidsflytprosessene henger sammen med eksisterende og ny infrastruktur. Første resultat er planlagt i løpet av februar, men det kan kanskje bli mars før forslaget foreligger.

To utviklingsavtaler er på plass, og flere er på trappene. Malene for avtaler er tilgjengelige fra prosjektet. Vi jobber med å få bedre oversikt over hva som bør undersøkes for å forstå hva som er behov i UH-sektoren og hvordan disse behovene kan møtes av løsninger i markedet. Og det er stor aktivitet på utvikling og tilpassing av løsninger.

Erfaringsseminaret i januar viste oss at det har skjedd mye utvikling høsten 2014. Samtidig er det helt klart at det er behov for mer utforsking i stor skala, og det er en god del problemstillinger som endrer seg når det blir mange tusen kandidater som gjennomfører digital eksamen.

Ekspertgruppen har også innstilt på videre arbeid på feltet, slik at organisatoriske, policymessige og pedagogiske problemstillinger kan håndteres samlet. Avklaring av formen på videre arbeid for ekspertgruppen kommer trolig før påske, og prosjektet håper på videre samarbeid.

Det er stor aktivitet i de lokale prosjektene, og mange flere studenter vil få digital eksamen våren 2015 enn våren 2014.