Ekspertgruppe for digital eksamen

Norgesuniversitetet og UHR samarbeidet om opprettelse av en ekspertgruppe som skulle ha fokus på digital vurdering og eksamen for årene 2013 og 2014. Bakgrunnen for opprettelsen var behovet for en nasjonal koordinering og oversikt og en helhetlig gjennomgang av teknologiske, pedagogiske, organisatoriske og juridiske utfordringer knyttet til gjennomføring av digitale vurderinger og eksamener.

Gruppen hadde følgende planer for 2014:

  1. Kartlegge, beskrive og formidle mulige løsninger knyttet til digitalisering av hele eksamensprosessen for skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen og muntlig eksamen.

Arbeidet med å kartlegge, beskrive og utvikle felles løsninger for digitalisering av hele eksamensprosessen fra utforming av eksamensoppgaver til gjennomføring av sensur og eventuelt avsluttet klageprosessklage ble gjort i regi av UNINETT eCampus: http://www.ecampus.no/2014/02/04/felles-nasjonalt-ecampus-prosjekt-om-digital-eksamen/.

Ekspertgruppen ville kartlegge og beskrive administrative, organisatoriske, pedagogiske og juridiske problemstillinger og utfordringer.                        

  1. Administrative og organisatoriske utfordringer knyttet til digitalisering av skoleeksamen (og et avgrenset utvalg alternative vurderingsformer)                       

Ekspertgruppen skulle utarbeide en rapport for å belyse utfordringer knyttet til gjennomføring av digital eksamen sett fra et administrativt og et organisatorisk perspektiv.

Relevante problemstillinger som skulle omtales i rapporten var blant annet knyttet til eksamenslokaler, ressursplanleging, informasjonsformidling, opplæring av eksamensvakter osv. 

  1. Identifisere juridiske utfordringer knyttet til digitalisering av eksamensprosessen.

Ekspertgruppen etablerte et samarbeid med jusmiljøet ved USIT, UiO. I tillegg til å delta på ekspertgruppens møter skulle juristene, i samarbeid med jurister fra andre institusjoner, utarbeide en rapport for å belyse juridiske utfordringer på dette området.

  1. Pedagogiske muligheter og konsekvenser innen digital vurdering og eksamen.

Ekspertgruppen spurte ledelsen ved noen institusjoner om hvordan lærestedenes aktiviteter og tiltak for digitalisering av eksamens- og vurderingsformer er forankret i institusjonen, både på ledelsesnivå og blant fagansatte. Tilbakemeldingen var at flere opplever det som en utfordring å engasjere fagmiljøer og fagansatte i arbeidet med digitalisering av eksamen, men også i forhold til å tenke alternativt rundt vurdering og eksamensgjennomføring.

Gruppen ville utarbeide et notat som for å belyse og problematisere eksamen- og vurdering som målemetoder og tilhørende muligheter og begrensinger knytte til bruk av teknologi. Hva kan måles og hvordan, og hva kan teknologien eventuelt bidra med?

Seminar høsten 2014: Notatet ble brukt som utgangspunkt for gjennomføring av et seminar med fokus på vurdering og alternative måter å gjennomføre vurderings- og eksamensopplegg på. Gode eksempler, erfaringsdeling og dialog vil stå i fokus på seminaret.                       

  1. Felles nettside for formidling av relevant informasjon om digital eksamen og vurdering

Både ekspertgruppen og UNINETT eCampus sine digitale eksamensprosjekter opplevde et stort behov i sektoren for tilgang til informasjon om status på dette feltet. Dette nettstedet, Digital eksamen, driftes videre i et samarbeid mellom de to gruppene.