Vurdering om utviklingskontrakt

Prosjektet for digital eksamen har laget et notat om bruk av utviklingskontrakt for felles digitaliseringsløft på eksamen i høgere utdanning.

Vår vurdering er at det er riktig å gjennomføre en utviklingsløp sammen med potensielle leverandører før endelige spesifikasjoner utarbeides for en samlet felles anskaffelse for digital eksamensløsning. Universiteter og høgskoler bør jobbe systematisk med digital eksamen i utviklingsperioden for å avklare muligheter ved digitalisering med hensyn til administrasjon, organisering, tilrettelegging og pedagogikk. Dette innebærer storskala bruk av digital eksamen ved mange læresteder for sammen å utforske mulighetsrommet og avklare egne behov. EU-prosjektet som arbeidet er tilknyttet skal sikre gode internasjonale kvalitetsvurderinger og vise at Norge ligger langt framme på dette området.

De kontrakter UNINETT vil inngå med aktuelle leverandører på vegne av de utdanningsinstitusjoner som deltar i vårt prosjekt, vurderes å falle inn under unntaket i regelverket om offentlig innkjøp for FoU-kontrakter. Det betyr at UNINETT kan inngå slike kontrakter direkte med de leverandører som meldte sin interesse i forbindelse med vår veiledende kunngjøring. 

UNINETT ønsker å koordinere arbeidet med utvikling av gode løsninger for digitalisering av eksamen frem mot konkurranseutsetting. Vi planlegger at konkurransen skal igangsettes første kvartal 2016.  Tentativ framdriftsplan

  • Juni 2014             Dialogkonferanse gjennomført
  •  Aug-Sep 2014   Møter med leverandørene
  • Nov 2014              Utkast til fagspesifikasjoner foreligger fra arbeidsgrupper
  • Nov2014 - Jan2015     Eksamensperiode: uttesting i småskala for nye leverandører,  storskala for enkelte, behovsdokumentasjon
  • Feb2015 – Apr2015     Revisjon av fagspesifikasjoner
  • Apr2015 – Jun2015     Eksamensperiode: storskala testing med automatisering 
  • Aug2015 – Nov2015    Utarbeide første versjon kravspesifikasjon, høringsrunde
  • Nov2015 – Jan 2016    Eksamensperiode: storskala testing av leverandører etter revisjon av løsninger og automatisering av arbeidsprosesser
  • Feb 2016                     Konkurranse starter