Driftssenter for forskningsnettet

Uninetts driftssenter for forskningsnettet overvåker status for Uninetts nett og tilknyttede tjenester. Vi er et direkte kontaktpunkt for IT-avdelingene hos våre kunder,  gjør innledende feilsøk og håndterer driftshendelser, samt involverer ved behov Uninetts ulike systemspesialister. Driftssenteret informerer om,  koordinerer og rapporter om hendelser som berører forskningsnettet og tilhørende tjenester.

Blant våre oppgaver er:

  • Passiv og aktiv overvåkning av status for nett og tjenester
  • Koordinering av feilretting mot sambandseierne i forskningsnettet.
  • Varsling av planlagt arbeid og hendelser i nettet.
  • Overvåkning og enkel feilretting av maskiner og tjenester.
  • Webportal der medlemsinstitusjoner selv kan vedlikeholde egen kontaktinformasjon og se tjenester de abonnerer på.
  • Gir tilgang til last- og feilstatistikk for deres tilknytninger, både sanntidsdata og historiske data.


SLA – Driftssenteret drives etter "best effort"-prinsippet, der ikke annet er angitt for den enkelte tjeneste vi støtter. Vi støtter oss på et høykapasitets datanett med stor grad av innebygget redundans og med tilstrekkelig kapasitet. De enkelte sambandsstrekk vil ofte være støttet av underliggende SLAer hos våre sambandsleverandører. UDS kan også støtte seg på It-organisasjonene hos Universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø der vi har egne regionskontakter som bistår oss ved behov for lokale håndgrep.

Ved problemer som berører forskningsnettet og tilhørende tjenester gjør UDS nødvendig oppfølging, for eksempel i form av:

  • varsler driftspersonell hos kunde (lokalt problem)
  • feilmelder til sambandsleverandører (ved sambandsfeil/ brudd)
  • kaller ut egne systemeksperter om nødvendig , også utenfor arbeidstid dersom feilens art tilsier det.

Organisering

Uninetts driftssenter for nett og tjenester (UDS) er tilgjengelig for kundenes IT-driftspersonell. Senteret har døgnkontinuerlig beredskap og tilgjengelighet, og både dagbemanning og bakvakt bemannes av Uninetts ansatte. UDS forestår overvåkning av nett (utstyr/samband) og tjenester.