Håndtere sikkerhetshendelser

Uninett CERT bistår ved alle former for cyberhendelser som berører nett, infrastruktur, tjenester og brukere tilknyttet utdanning og forskning i Norge. 

Ved å sammenholde informasjon fra flere kilder danner vi oss et bilde av hendelsens natur og om andre er rammet. Basert på dette kan vi raskt sette inn skadebegrensende tiltak sentralt i nettet eller overlate håndteringen til lokale responsteam dersom hendelsen lettere kan løses der.

Når den akutte situasjonen er under kontroll kan vi bistå med ytterligere analyse og å gjenopprette normal drift.  

Tett samarbeid med lokale driftsmiljø

Ved hendelseshåndtering har vi stor nytte av at Uninett har et nært løpende samarbeid med lokale driftsmiljøer og gjennom dette inngående kjennskap til infrastruktur og løsninger der.

Nærhet til forskningsnettet

Ved behov kan vi også trekke inn spisskompetanse fra Uninetts øvrige fagområder som forskningsnettet, Feide, sanntidskommunikasjon og andre. Spesielt nærheten til forskningsnettet gir en unik anledning til å foreta trafikkanalyse og effektiv sperring av nettrafikk dersom det er nødvendig. 

Nasjonalt og internasjonalt samarbeidsnettverk

Uninett CERT er en av de aller eldste CERTene utenfor USA, og har gjennom lang tid bygd opp sterk tillit i et omfattende nasjonalt og internasjonalt samarbeidsnettverk.

Kunnskapsdepartementets sektor-CERT

Som Kunnskapsdepartementets sektorvise responsmiljø fungerer Uninett CERT som koordineringspunkt overfor myndighetene og andre sektorer i Norge. Dette innebærer blant annet at vi har et overordnet ansvar for koordinering i vår sektor og rapportering til Kunnskapsdepartementet når det skjer større hendelser i Norge.