Uninetts prismodell

Uninett er eid av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, og har ansvar for infrastruktur, mellomvare, data og sikkerhet i forskning og høyere utdanning. Uninett er en sektornøytral aktør og driver ikke-kommersielt. Kostnadene ut over eventuelle direkte tilskuddsmidler fra myndightene blir fordelt på tilknyttede virksomheter.

Øvrige kunder, som ikke er universiteter eller statlige høgskoler, betaler årlig for sin nettilknytning basert på størrelse.

Uninetts tjenester har en betalingsmodell basert på selvkost-prinsippet, det vil si at tjenesten over tid skal gå i balanse. Dersom det betales inn for mye til en tjeneste ett år, korrigeres dette med tilsvarende fradrag i senere år.

Kostnadsfordeling gjøres basert på kjente, målbare kriterier, og fordelingsmekanisme er beskrevet i tjenestebilagene.

Spesifisert betalingsmodell for de fleste tjenester blir utarbeidet og utsendt i god tid før inngangen til et nytt år, normalt i september. Virksomheten får da tilsendt et forvarsel med en samlet oversikt over priser for det kommende året for de tjenestene virksomheten abonnerer på. Tjenester som det ikke er mulig å prise på forhånd omtales, men prissettes ikke.

Uninett sender samlet faktura til virksomheten for alle tjenester hvor pris er fastsatt på forhånd.

Reise- og diettkostnader dekkes kun der dette er angitt særskilt.

Faktura forfaller til betaling per 30 (tretti) kalenderdager.