Uninetts etiske retningslinjer for bruk av nettet

Det er gjennom årene lagt ned store ressurser fra både akademisk og kommersiell side for å bygge opp den globale infrastrukturen av sammenkoplede datanett vi har i dag. Nettverkene har blitt en stadig viktigere infrastruktur for forskning og utdanning, og svært mange brukere er daglig avhengige av at denne infrastrukturen fungerer. Driftsstabilitet og rasjonell ressursutnyttelse har blitt en felles interesse og et mål for brukere, driftsorganisasjonene og de som skal betale.

Det er allment akseptert at nettverkene skal være så åpne som mulig og begrensningene minimale. For at dette skal kunne fungere godt er det nødvendig at brukerne selv oppfører seg i henhold til allment aksepterte etiske standarder i bruk av nettet. Mange gjør dette som en selvfølge fordi de etiske standardene for bruk av datamaskiner i nett ikke avviker mye fra alminnelig god oppførsel andre steder i samfunnet.

Men dessverre eksisterer også dårlig oppførsel, og Uninett anser følgende som uetisk og ikke akseptabelt:

All bruk som med hensikt

  • søker urettmessig tilgang til ressurser på nettet
  • bryter med nettenes regler for akseptabel bruk
  • sløser med ressurser (mennesker, kommunikasjonskapasitet, datautstyr)
  • ødelegger innhold eller struktur i datalagret informasjon
  • bryter andre brukeres rett til personvern
  • fornærmer eller forulemper andre brukere
  • videreselger nettkapasitet fra Uninett

Uninett legger til grunn/forutsetter at disse retningslinjene etterleves av alle kunder og 3dje part vi utveksler trafikk med. Brudd på retningslinjene kan medføre sanksjonering fra Uninetts side