Feide

Feide

Feide er den nasjonale løsningen for sikker innlogging og datadeling i utdanning og forskning. Tjenesten ivaretar personvernet og tilrettelegger for datadrevet innovasjon. 

Med Feide får studenter, elever, forskere og ansatte tilgang til en rekke digitale tjenester ved bruk av kun ett brukernavn og passord. 

Feide er også en plattform for enkel og sikker datadeling. Feide hjelper utdannings- og forskningsinstitusjonene med å holde orden på hvilke tjenester som mottar hvilke opplysninger.

Feide leveres av Uninett AS. Vi samarbeider med Utdanningsdirektoratet og Unit om forvaltningen av tjenesten. 

Hva er Feide?

Med Feide får studenter, elever, forskere og ansatte tilgang til en rekke digitale tjenester ved bruk av kun ett brukernavn og passord. 

Feide er også en plattform for enkel og sikker datadeling. Feide hjelper utdannings- og forskningsinstitusjonene med å holde orden på hvilke tjenester som mottar hvilke opplysninger.

Datakilder og tjenester kobles sammen på en måte som gjør det enklere for tjenesteleverandører å utvikle og tilby gode tjenester til utdannings- og forskningssektoren, samtidig som sluttbrukerne og institusjonene beholder kontrollen over hvor personopplysninger og annen informasjon spres. 

For mer informasjon, se feide.no.  

Hvem er Feide for?

Feide kan benyttes av organisasjoner som driver ikke-kommersiell virksomhet knyttet til forskning og/eller utdanning. Feide er også tilgjengelig for private skoleeiere.

Alle leverandører som leverer tjenester som er utdanningsrelatert eller gir merverdi for personer eller virksomheter som er tilknyttet utdanningssektoren kan benytte Feide.

Hvordan er tjenesten Feide organisert?

Feide leveres av Uninett. Utdanningsdirektoratet, Unit og Uninett samarbeider om forvaltning av tjenesten.

Tjenestestyret er det besluttende organ for videre utvikling av Feide og består av representanter fra Uninett, Udir og Unit med beslutningsmyndighet i egne organisasjoner. Grunnopplæringen og UH-sektoren skal være likt representert i styringen av Feide. Unit representerer UH-sektoren, Udir representerer grunnopplæringen og Uninett som leverandør er å anse som nøytral.
 
Tjenestestyret har ansvar for fremdrift og styring av aktiviteter for Feide, og for at Feide opprettholdes og videreutvikles som en trygg og enhetlig nasjonal løsning for innlogging og sikker deling av data.

Tjenestestyret skal i fellesskap:

  • Vedta strategi og retningslinjer for Feide, blant annet med utgangspunkt i føringer fra Utdanningsdirektoratet, Unit og KD.
  • Vedta ansvars- og oppgavefordeling partene imellom.
  • Følge opp råd og anbefaleringer fra prioriteringsrådene og andre brukerfora
  • Ivareta samarbeidsrelasjoner i og utenfor offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt
  • Prioritere aktiviteter og ressurser innen drift, forvaltning og videreutvikling
  • Den til enhver tid gjeldene finansierings- og betalingsmodell besluttes av tjenestestyret, innenfor gjeldende budsjett.
  • Den til enhver tid gjeldene avtalemodell med vertsorganisasjoner og tjenesteleverandører besluttes av tjenestestyret.

Hver av partene oppnevner to representanter i tjenestestyret. I tillegg kan det avtales egne direktørmøter hvor en representant fra toppledelsen hos hver av partene tiltrer tjenestestyret i tillegg til de faste representantene. Ved eventuell uenighet i saker kan en part kreve saken forelagt Kunnskapsdepartementet til avgjørelse.

Hva forutsetter bruk av Feide?

Virksomheten skal anvende en LDAP-katalog som er tilpasset Feides arkitektur og skal anvende LDAP-skjemaet norEdu* slik at minimum alle obligatoriske attributter etter gjeldende skjemaversjon er implementert. Virksomheten skal gi Feide tilgang til en brukerkonto i LDAP-katalogen med rettigheter til å lese informasjonen definert i Feides informasjonsmodell, unntatt passord. 

Uninett forbeholder seg retten til å videreutvikle arkitekturen og skjemaet. Virksomheten forplikter seg til å følge slike endringer. Endringer og endringsrutiner gjøres tilgjengelige på epost og web. 

Når Feide i fremtiden tar i bruk nye attributter, gjelder Uninetts definisjon av attributtene fra det tidspunktet endringen er offentliggjort av Uninett og melding om dette er sendt til Virksomheten. Virksomheten plikter å rette seg etter disse definisjonene så raskt som mulig etter mottak av meldingen, i samsvar med gjeldende endringsrutiner. 

Virksomheten er ansvarlig for å holde brukerdata oppdaterte, og ha klare rutiner for oppdatering. Rutinene må inkludere fjerning av brukere som Virksomheten ikke lenger ønsker å ta ansvar for. 

Virksomheter som også skal levere tjenester med Feide-innlogging må godta bruksvilkår for tjenesteleverandører

Pålitelighet

Feide er kritisk infrastruktur i kunnskaps-Norge, og er designet for ekstremt høy oppetid og tilgjengelighet. Alle komponenter har redundans og kan i stor grad oppdateres uten nedetid 

Uninett overvåker tjenesten 24/7, håndterer feilmeldinger og gir teknisk brukerstøtte til IT avdelingene. 

Kontaktinfo om Feide

Pris

Kostnadene deles mellom universitets- og høyskolesektoren (UH) og grunnopplæringen (GO), der universitets- og høyskolesektoren dekker 25 prosent og grunnopplæringen dekker 75 prosent av kostnadene. Dette henger sammen med hvor stor andel av brukermassen de to delene av kunnskapssektoren utgjør.

Priser for høyere utdanning og forskning

For UHs andel vil Uninetts betalingsmodell benyttes for brukerbetalingen med følgende vekting av fordelingsnøkler:  

  • 40% av kostnaden fordeles som en fast andel
  • 60% av kostnaden fordeles basert på antall ansatte og studenter.

Pris for tjenesten spesifiseres i forvarsel som omtalt i rammeavtalen.

Priser for grunnopplæringen

GO sin andel av kostnadene fordeles etter størrelse på kommune/fylkeskommune. Oppdaterte priser finnes her

Første fakturering vil ta hensyn til når på året kunden inngår avtale om å benytte tjenesten.

Gratis for leverandører

Det er kostnadsfritt for leverandører å koble seg til Feide.

Bestill Feide

Feide kan benyttes av organisasjoner som driver ikke-kommersiell virksomhet knyttet til forskning og/eller utdanning. Feide er også tilgjengelig for private skoleeiere.

Kontakt oss

Support

Virksomheten er selv ansvarlig for opplæring og brukerstøtte til sluttbrukere av tjenesten.

Uninett Servicesenter overvåker tjenesten 24/7, håndterer feilmeldinger og gir teknisk brukerstøtte til IT avdelingene, administratorer og utviklere hos vertsorganisasjoner  

Kontakt oss om Feide

Feide fra Uninett

Feide er den nasjonale løsningen for sikker innlogging og datadeling i utdanning og forskning.

Feide kort forklart

Enkel innlogging for brukerne, god tilgangskontroll og trygg datadeling er noen av fordelene ved Feide.

Innlogginger med Feide

I dag
430 257
Denne uken
1 704 613
Denne måneden
9 278 395
Dette året
110 950 762