Feide

Feide

Feide er den nasjonale løsningen for sikker innlogging og datadeling i utdanning og forskning. Tjenesten ivaretar personvernet og tilrettelegger for datadrevet innovasjon.

 • Hva er Feide?

  Beskrivelse av Feide

  Med Feide får studenter, elever, forskere og ansatte tilgang til en rekke digitale tjenester ved bruk av kun ett brukernavn og passord. 

  Feide er også en plattform for enkel og sikker datadeling. Feide hjelper utdannings- og forskningsinstitusjonene med å holde orden på hvilke tjenester som mottar hvilke opplysninger.

  Datakilder og tjenester kobles sammen på en måte som gjør det enklere for tjenesteleverandører å utvikle og tilby gode tjenester til utdannings- og forskningssektoren, samtidig som sluttbrukerne og institusjonene beholder kontrollen over hvor personopplysninger og annen informasjon spres. 

  For mer informasjon, se feide.no.  

 • Hvem er Feide for?

  Hvem er Feide for?

  Feide kan benyttes av organisasjoner som driver ikke-kommersiell virksomhet knyttet til forskning og/eller utdanning. Feide er også tilgjengelig for private skoleeiere.

  Alle leverandører som leverer tjenester som er utdanningsrelatert eller gir merverdi for personer eller virksomheter som er tilknyttet utdanningssektoren kan benytte Feide.

 • Organisering av Feide

  Organisering av Feide

  Feide leveres av Uninett. Utdanningsdirektoratet, Unit og Uninett samarbeider om forvaltning av tjenesten.

  Tjenestestyret er det besluttende organ for videre utvikling av Feide og består av representanter fra Uninett, Udir og Unit med beslutningsmyndighet i egne organisasjoner. Grunnopplæringen og UH-sektoren skal være likt representert i styringen av Feide. Unit representerer UH-sektoren, Udir representerer grunnopplæringen og Uninett som leverandør er å anse som nøytral.
   
  Tjenestestyret har ansvar for fremdrift og styring av aktiviteter for Feide, og for at Feide opprettholdes og videreutvikles som en trygg og enhetlig nasjonal løsning for innlogging og sikker deling av data.

  Tjenestestyret skal i fellesskap:

  • Vedta strategi og retningslinjer for Feide, blant annet med utgangspunkt i føringer fra Utdanningsdirektoratet, Unit og KD.
  • Vedta ansvars- og oppgavefordeling partene imellom.
  • Følge opp råd og anbefaleringer fra prioriteringsrådene og andre brukerfora
  • Ivareta samarbeidsrelasjoner i og utenfor offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt
  • Prioritere aktiviteter og ressurser innen drift, forvaltning og videreutvikling
  • Den til enhver tid gjeldene finansierings- og betalingsmodell besluttes av tjenestestyret, innenfor gjeldende budsjett.
  • Den til enhver tid gjeldene avtalemodell med vertsorganisasjoner og tjenesteleverandører besluttes av tjenestestyret.

  Hver av partene oppnevner to representanter i tjenestestyret. I tillegg kan det avtales egne direktørmøter hvor en representant fra toppledelsen hos hver av partene tiltrer tjenestestyret i tillegg til de faste representantene. Ved eventuell uenighet i saker kan en part kreve saken forelagt Kunnskapsdepartementet til avgjørelse.

 • Forutsetninger

  Forutsetninger for Feide

  Virksomheten skal anvende en LDAP-katalog som er tilpasset Feides arkitektur og skal anvende LDAP-skjemaet norEdu* slik at minimum alle obligatoriske attributter etter gjeldende skjemaversjon er implementert. Virksomheten skal gi Feide tilgang til en brukerkonto i LDAP-katalogen med rettigheter til å lese informasjonen definert i Feides informasjonsmodell, unntatt passord. 

  Uninett forbeholder seg retten til å videreutvikle arkitekturen og skjemaet. Virksomheten forplikter seg til å følge slike endringer. Endringer og endringsrutiner gjøres tilgjengelige på epost og web. 

  Når Feide i fremtiden tar i bruk nye attributter, gjelder Uninetts definisjon av attributtene fra det tidspunktet endringen er offentliggjort av Uninett og melding om dette er sendt til Virksomheten. Virksomheten plikter å rette seg etter disse definisjonene så raskt som mulig etter mottak av meldingen, i samsvar med gjeldende endringsrutiner. 

  Virksomheten er ansvarlig for å holde brukerdata oppdaterte, og ha klare rutiner for oppdatering. Rutinene må inkludere fjerning av brukere som Virksomheten ikke lenger ønsker å ta ansvar for. 

  Virksomheter som også skal levere tjenester med Feide-innlogging må godta bruksvilkår for tjenesteleverandører

 • Pålitelighet

  Pålitelighet ved Feide

  Feide er designet for å være kritisk infrastruktur i utdanningssektoren. Alle komponenter har redundans og kan i stor grad oppdateres uten nedetid. Ulike komponenter har forskjellig tilgjengelighet tilpasset komponentens kritikalitet og bruk. Se feide.no for nærmere beskrivelse av de ulike komponenter. 

  Tjenesten overvåkes 24/7 av Uninetts driftssenter.

  Vedlikeholdsvindu er avtalt tid der tjenesten kan være utilgjengelig, og benyttes til vedlikehold av maskinvare, oppgraderinger, service med mer. Feides vedlikeholdsvindu er natt til tirsdag.  

  Uninett skal minimum 5 virkedager på forhånd varsle om bruk av vedlikeholdsvindu. Varsling skjer på e-post til registrerte kontaktpersoner og på feide.no

  Uninett skal så langt som mulig ikke benytte vedlikeholdsvinduet i kritiske perioder for leverandører og vertsorganisasjoner. 

 • Support

  Support for Feide

  Virksomheten skal selv yte førstelinjesupport for egne brukere i tilfelle påloggingsproblemer og andre problemer relatert til Feide. Den tilknyttede virksomheten skal sørge for at alle som yter slik førstelinjesupport har fått adekvat opplæring i Feide. 

  Bistand til administratorer og utviklere hos vertsorganisasjoner angående registrering av tjenester og APIer og integrasjon med Feide kan fås ved å kontakte Uninett på support@feide.no / +47 73 55 79 00. Åpningstiden er kl. 08:00 – 16:00. 

  Feil på tjenesten kan meldes utenom ordinær åpningstid på telefon +47 911 27 087. 

 • Pris

  Pris for Feide

  Kostnadene deles mellom universitets- og høyskolesektoren (UH) og grunnopplæringen (GO), der universitets- og høyskolesektoren dekker 25 prosent og grunnopplæringen dekker 75 prosent av kostnadene. Dette henger sammen med hvor stor andel av brukermassen de to delene av kunnskapssektoren utgjør.

  Priser for høyere utdanning og forskning

  For UHs andel vil Uninetts betalingsmodell benyttes for brukerbetalingen med følgende vekting av fordelingsnøkler:  

      40% av kostnaden fordeles som en fast andel

      60% av kostnaden fordeles basert på antall ansatte og studenter.

  Pris for tjenesten spesifiseres i forvarsel som omtalt i rammeavtalen.

  Priser for grunnopplæringen

  GO sin andel av kostnadene fordeles etter størrelse på kommune/fylkeskommune. Oppdaterte priser finnes her

  Første fakturering vil ta hensyn til når på året kunden inngår avtale om å benytte tjenesten.

  Gratis for leverandører

  Det er kostnadsfritt for leverandører å koble seg til Feide.

 • Bestill Feide

Beskrivelse av Feide

Med Feide får studenter, elever, forskere og ansatte tilgang til en rekke digitale tjenester ved bruk av kun ett brukernavn og passord. 

Feide er også en plattform for enkel og sikker datadeling. Feide hjelper utdannings- og forskningsinstitusjonene med å holde orden på hvilke tjenester som mottar hvilke opplysninger.

Datakilder og tjenester kobles sammen på en måte som gjør det enklere for tjenesteleverandører å utvikle og tilby gode tjenester til utdannings- og forskningssektoren, samtidig som sluttbrukerne og institusjonene beholder kontrollen over hvor personopplysninger og annen informasjon spres. 

For mer informasjon, se feide.no.  

Hvem er Feide for?

Feide kan benyttes av organisasjoner som driver ikke-kommersiell virksomhet knyttet til forskning og/eller utdanning. Feide er også tilgjengelig for private skoleeiere.

Alle leverandører som leverer tjenester som er utdanningsrelatert eller gir merverdi for personer eller virksomheter som er tilknyttet utdanningssektoren kan benytte Feide.

Organisering av Feide

Feide leveres av Uninett. Utdanningsdirektoratet, Unit og Uninett samarbeider om forvaltning av tjenesten.

Tjenestestyret er det besluttende organ for videre utvikling av Feide og består av representanter fra Uninett, Udir og Unit med beslutningsmyndighet i egne organisasjoner. Grunnopplæringen og UH-sektoren skal være likt representert i styringen av Feide. Unit representerer UH-sektoren, Udir representerer grunnopplæringen og Uninett som leverandør er å anse som nøytral.
 
Tjenestestyret har ansvar for fremdrift og styring av aktiviteter for Feide, og for at Feide opprettholdes og videreutvikles som en trygg og enhetlig nasjonal løsning for innlogging og sikker deling av data.

Tjenestestyret skal i fellesskap:

 • Vedta strategi og retningslinjer for Feide, blant annet med utgangspunkt i føringer fra Utdanningsdirektoratet, Unit og KD.
 • Vedta ansvars- og oppgavefordeling partene imellom.
 • Følge opp råd og anbefaleringer fra prioriteringsrådene og andre brukerfora
 • Ivareta samarbeidsrelasjoner i og utenfor offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt
 • Prioritere aktiviteter og ressurser innen drift, forvaltning og videreutvikling
 • Den til enhver tid gjeldene finansierings- og betalingsmodell besluttes av tjenestestyret, innenfor gjeldende budsjett.
 • Den til enhver tid gjeldene avtalemodell med vertsorganisasjoner og tjenesteleverandører besluttes av tjenestestyret.

Hver av partene oppnevner to representanter i tjenestestyret. I tillegg kan det avtales egne direktørmøter hvor en representant fra toppledelsen hos hver av partene tiltrer tjenestestyret i tillegg til de faste representantene. Ved eventuell uenighet i saker kan en part kreve saken forelagt Kunnskapsdepartementet til avgjørelse.

Forutsetninger for Feide

Virksomheten skal anvende en LDAP-katalog som er tilpasset Feides arkitektur og skal anvende LDAP-skjemaet norEdu* slik at minimum alle obligatoriske attributter etter gjeldende skjemaversjon er implementert. Virksomheten skal gi Feide tilgang til en brukerkonto i LDAP-katalogen med rettigheter til å lese informasjonen definert i Feides informasjonsmodell, unntatt passord. 

Uninett forbeholder seg retten til å videreutvikle arkitekturen og skjemaet. Virksomheten forplikter seg til å følge slike endringer. Endringer og endringsrutiner gjøres tilgjengelige på epost og web. 

Når Feide i fremtiden tar i bruk nye attributter, gjelder Uninetts definisjon av attributtene fra det tidspunktet endringen er offentliggjort av Uninett og melding om dette er sendt til Virksomheten. Virksomheten plikter å rette seg etter disse definisjonene så raskt som mulig etter mottak av meldingen, i samsvar med gjeldende endringsrutiner. 

Virksomheten er ansvarlig for å holde brukerdata oppdaterte, og ha klare rutiner for oppdatering. Rutinene må inkludere fjerning av brukere som Virksomheten ikke lenger ønsker å ta ansvar for. 

Virksomheter som også skal levere tjenester med Feide-innlogging må godta bruksvilkår for tjenesteleverandører

Pålitelighet ved Feide

Feide er designet for å være kritisk infrastruktur i utdanningssektoren. Alle komponenter har redundans og kan i stor grad oppdateres uten nedetid. Ulike komponenter har forskjellig tilgjengelighet tilpasset komponentens kritikalitet og bruk. Se feide.no for nærmere beskrivelse av de ulike komponenter. 

Tjenesten overvåkes 24/7 av Uninetts driftssenter.

Vedlikeholdsvindu er avtalt tid der tjenesten kan være utilgjengelig, og benyttes til vedlikehold av maskinvare, oppgraderinger, service med mer. Feides vedlikeholdsvindu er natt til tirsdag.  

Uninett skal minimum 5 virkedager på forhånd varsle om bruk av vedlikeholdsvindu. Varsling skjer på e-post til registrerte kontaktpersoner og på feide.no

Uninett skal så langt som mulig ikke benytte vedlikeholdsvinduet i kritiske perioder for leverandører og vertsorganisasjoner. 

Support for Feide

Virksomheten skal selv yte førstelinjesupport for egne brukere i tilfelle påloggingsproblemer og andre problemer relatert til Feide. Den tilknyttede virksomheten skal sørge for at alle som yter slik førstelinjesupport har fått adekvat opplæring i Feide. 

Bistand til administratorer og utviklere hos vertsorganisasjoner angående registrering av tjenester og APIer og integrasjon med Feide kan fås ved å kontakte Uninett på support@feide.no / +47 73 55 79 00. Åpningstiden er kl. 08:00 – 16:00. 

Feil på tjenesten kan meldes utenom ordinær åpningstid på telefon +47 911 27 087. 

Pris for Feide

Kostnadene deles mellom universitets- og høyskolesektoren (UH) og grunnopplæringen (GO), der universitets- og høyskolesektoren dekker 25 prosent og grunnopplæringen dekker 75 prosent av kostnadene. Dette henger sammen med hvor stor andel av brukermassen de to delene av kunnskapssektoren utgjør.

Priser for høyere utdanning og forskning

For UHs andel vil Uninetts betalingsmodell benyttes for brukerbetalingen med følgende vekting av fordelingsnøkler:  

    40% av kostnaden fordeles som en fast andel

    60% av kostnaden fordeles basert på antall ansatte og studenter.

Pris for tjenesten spesifiseres i forvarsel som omtalt i rammeavtalen.

Priser for grunnopplæringen

GO sin andel av kostnadene fordeles etter størrelse på kommune/fylkeskommune. Oppdaterte priser finnes her

Første fakturering vil ta hensyn til når på året kunden inngår avtale om å benytte tjenesten.

Gratis for leverandører

Det er kostnadsfritt for leverandører å koble seg til Feide.

Feide kort forklart

Enkel innlogging for brukerne, god tilgangskontroll og trygg datadeling er noen av fordelene ved Feide.

Innlogginger med Feide

I dag
1 446
Denne uken
688 888
Denne måneden
373 891
Dette året
120 241 770