GÈANT3 former morgendagens Internett

Det europeiske GÉANT3-prosjektet har som ambisjon å forme morgendagens internett gjennom nyvinninger innen nettverk og avanserte brukertjenester. Prosjektet skal utvide mulighetene for felleseuropeisk forskning og samarbeid. UNINETT deltar i dette prosjektet sammen med forskningsnett i hele Europa.

Prosjektet går til 2013 og har blitt bevilget 93 millioner Euro fra EU-komminsjonen gjennom EUs 7. rammeprogram. De europeiske forskningsnettene har stilt opp med et tilsvarende beløp. Kjernen i prosjektet er et dedikert pan-europeisk høyhastighetsnett, bestående av 50 000 km optisk fiberkabel. Dette knytter sammen om lag 40 millioner brukere fra mer enn 8 000 institusjoner, og gjør dem i stand til å utveksle store mengder data og samarbeide på tvers av landegrenser og fagdisipliner.

Norge tilkoblet gjennom NORDUnet

NORDUnet er et samarbeid mellom forskningsnettene i de 5 nordiske landene, og er Nordens representant inn i GÈANT3. Norden bidrar betydelig til de ulike aktivitetene i GÈANT3-prosjektet, og UNINETT leder aktiviteter innen blant annet identitetssamarbeid og utvikling av campusnett.

Campus Best Practice - nytt satsingsområde basert på GigaCampus

UNINETT leder et nytt satsningsområde innen GÈANT3, Campus Best Practice. Målet er å styrke koordineringen og erfaringsutveklingen mellom europeiske universiteters campusnettutbyggere ved å adoptere GigaCampus-modellen i flere land i Europa. Utover Norge skal Finland, Tsjekkia og Serbia delta som pilotland. Hovedfokus i de to første årene av prosjektet blir å organisere nasjonale initiativ i disse landene.

Personer fra de nasjonale forskningsnettene i de tre landene (henholdsvis FUNET, CERNET og AMRES) får det lokale ansvaret. UNINETTs rolle blir, foruten å drive egen nasjonal campuskoordinerende aktivitet videre, å være en pådriver og tilrettelegger. UNINETT skal aktivt formidle de norske erfaringene, men forventer også å lære av utfordringer og erfaringer de andre pilotene har erfart og vil erfare i programperioden.

Morgendagens løsninger for identitetsforvaltning

UNINETT leder også prosjektet «Identity Federation» i GÉANT3. I dette prosjektet skal man løse en del av de tekniske utfordringene man står ovenfor i dag innen identitetsforvaltning i utdanningsektoren, samt å se på morgendagens løsninger.

Nettverkenes nettverk

GÉANT-nettverket og de nasjonale forskningsnettene utgjør GÉANTs tjenesteområde. Dette nettverkenes nettverk tilbyr pålitelig, sømløs og transparent forbindelse fra bruker til bruker, i tillegg til et bredt spekter av tjenester som gjør det til verdens mest avanserte forskningsnettverk. I tjenestespekteret ligger muligheten for reservert båndbredde, virtuelle nettverk, verktøy for nettovervåkning og sikre autoriseringstjenester.

DANTE er driftsorganisasjon

DANTE er en ikke-kommersiell organisasjon etablert i 1993 av de europeiske forskningsnettene for å planlegge, utvikle og drive avanserte forskningsnettverk på europeisk nivå. DANTE er delvis finansiert av EU-kommisjonen og har ansvaret for utvikling og drift av GÈANT-nettverket.