Flytting av hovedknutepunkt i forskningsnettet

Hvordan flytte et trafikkert veikryss på nettet?

Å flytte et stort, trafikkert veikryss er ikke bare-bare. Det krever nitid planlegging og omfattende logistikk. Trafikken skal flyte tilnærmet normalt mens arbeidet pågår. Hva skjer så når et hovedveikryss for internettrafikk må bygges om og flyttes?  

Vi starter med det helt banale: Internett er et internasjonalt nettverk av nettverk, åpent for alle, som ingen eier eller har full kontroll over. At det virker så effektivt, raskt og bra som det gjør, for alle parter, er et resultat av verdensomspennende enighet om å følge felles teknologisk praksis og regelverk, blant annet såkalt peering. Alle er enige om å følge de samme reglene for at trafikken skal flyte best mulig. 

Over til det litt mer komplekse: For at nettverkene skal utveksle trafikk med hverandre, trenger man såkalte Internet Exchange Points (trafikkutvekslingspunkt) - forkortet IX. I Norge kalles et slikt trafikkutvekslingspunkt Norwegian Exchange Points - forkortet NIX. Dette er et veikryss der internettrafikk fra mange ulike nettverk og leverandører møtes og krysses på en regulert måte, uten hindringer. Som resultat av peering har en lang rekke aktører blitt enige om å stole på hverandre og utveksle trafikk til det beste for alle via en felles NIX. Dette er prisgunstig, effektivt og brukervennlig for alle. 
 
Alt forklart på film – Hva er et IX? 

NIX drives av Universitetet i Oslo og er to-delt; ett punkt på Blindern (NIX 1), og ett i Oslo sentrum (NIX 2). Videre har vi lokale NIX-punkter i Bergen, Tromsø, Trondheim og Stavanger, og administrasjonen av dette nettverket skjer i tett samarbeid mellom alle disse universitetene. At alle NIX’ene er tilknyttet lokale universiteter skyldes kort fortalt at kunnskapssektoren var svært tidlig ute med bruk av internett. NIX-boksene, fiberen og tilhørende utstyr er fysisk infrastruktur på linje med vann, avløp og strøm, og adkomst til det fysiske utstyret skjer typisk via bokser, kummer og kulverter.  
 
Så til hovedpoenget: Ett av hovedknutepunktene for forskningsnettet, drevet av Uninett, er samlokalisert med NIX 2 i Oslo. Uninett sørger for nettforbindelse til 26 av sine kunder via dette knutepunktet. Våren 2019 besluttet UiO å flytte hele NIX 2 fra sitt rivingsklare bygg i St.Olavs plass 5 til det nye jussbygget på Tullinløkka i Oslo sentrum. Da måtte følgelig forskningsnettets hovedknutepunkt også flyttes. 
 
–  Vi forsto umiddelbart at vi hadde en stor flyttejobb foran oss. Hovedknutepunktet for forskningsnettet måtte flyttes i parallell og tett koordinert med NIX-flyttingen, og internettforbindelsen til veldig mange brukere ville bli påvirket i kortere eller lengre tid, sier Frode Storvik, senior nettverksingeniør i Uninett.  
 
Da flytteplanene var et faktum satte Uninett ned en prosjektgruppe, under ledelse av Storvik. Han beskriver flyttingen av Uninetts hovedknutepunkt som en to-delt prosess: 
 
– Første fase var nitid planlegging, og vi brukte vår, sommer og tidlig høst til dette. Alt overordnet måtte analyseres. Hva vil flytting i praksis innebære? Flytter vi i rushtid eller på nattestid? Hva er risikoen? Hvor er sårbarhetene? Hvilke kunder har redundans og slipper nedetid, og hvilke har kun én nettlinje og blir utkoblet under selve flyttingen? Stemmer nettkartet med terrenget? Har vi korrekt dokumentasjon? Bør vi oppgradere og erstatte utstyr? Skal vi selv foreta flyttingen og omkoblingen? Hvordan, når og i hvilke kanaler informerer vi kundene? Spørsmålene var veldig mange, hver stein ble snudd, sier Storvik. 

 

Hvordan flytte et trafikkert veikryss på nettet?
 

Tett samarbeid og dialog 
I tett dialog med IT-avdelingen ved Universitetet i Oslo og flere fiberleverandører, samt lokale campus, ble flytteprosessen planlagt i detalj. Det ble tidlig besluttet å bygge et nytt, oppgradert hovedknutepunkt framfor å flytte alle deler til ny lokasjon. Videre viste en ROS-analyse at vi burde ha en kopi av ny boks i reserve, on site, i tilfelle noe uforutsett skulle skje. Uninett-ansatte skulle til enhver tid være klare til å rykke ut ved behov, forklarer Storvik.  
 
– Når man først må gjennom en slik flytteprosess, er det absolutte målet å unngå eller i verste fall minimere nedetid for alle berørte studenter, forskere og andre brukere av forskningsnettet, sier Storvik.  
 
Så kom fase to av prosjektet, selve flyttingen. I løpet av et par uker i november 2019 ble én og én nettforbindelse flyttet fra gammelt til nytt knutepunkt, og deretter testet. Alle campus ble kontaktet av Uninett driftssenter på e-post og telefon før, under og etter flytting, og ble guidet stegvis gjennom prosessen. Var det signal i andre enden, hos rett kunde og på rett campus? Noen av Uninetts berørte kunder hadde ikke redundant forbindelse, og ville derfor oppleve nedetid. De resterende kundene hadde redundans og burde ikke oppleve nedetid lokalt.  
 
Hvordan gikk det? 
Konklusjonen på nyåret 2020 er at flytteprosessen totalt sett har vært vellykket. Totalt 54 samband ble flyttet, inkludert en del langdistansesamband. 

– I løpet av to uker i november ble 47 samband flyttet uten store problemer. For fire kunder måtte vi kjøre en reserveløsning med midlertidige linjer i ca. tre uker. Noen få enkeltkunder opplevde større problemer enn vi hadde forutsett, og i ettertid vet vi dette blant annet skyldes mangelfull dokumentasjon hos underleverandører, sier Frode Storvik. 


Bergen neste 
Flyttejobben, inklusive oppgraderingen, var en omfattende prosess der man i praksis også fikk en reell gjennomgang av endringshåndtering (change management) i forskningsnettet. Rutiner ble testet og dette i seg selv førte til mange forbedringer. Storvik berømmer det gode samarbeidet med Universitetet i Oslo, Global Connect og Tessta: 

– Uten vårt tette samarbeid i flytteprosessen hadde dette aldri vært mulig. UiO tilrettela svært godt for planlegging og flytting, og leverandørene stilte med god dokumentasjon og dyktige montører. Vi viderefører de gode erfaringene og lærer av de dårlige. Alt dette vil komme svært godt med når vi i 2020 skal foreta en liknende flytting av vårt knutepunkt i Bergen, avslutter Storvik. 

Frode Storvik, senior nettverksingeniør i Uninett AS