IKT-strategi for utdanning: Siste frist for innspill 24. mai

Kunnskapsdepartementets arbeidsgruppe for IKT-strategi sluttbehandler utdanningsstrategien 24. mai. Dette er siste frist for å påvirke det som skal leveres til departementet 1. juli.

Det overordnede målet med en IKT-strategi for utdanning, er bedre utdanningskvalitet. Noen av de mange spørsmålene som må avklares i dette arbeidet, er blant annet følgende:

1. Endrede krav til kompetanse

Digitalisering endrer kravene som stilles til både faglærere, studenter og støttepersonell. Kompetanse for digital læring og undervisning er en stor utfordring, og det er avgjørende å få til en gjennomgripende opplæring av alle som trenger det.

  • Hva slags digital kompetanse er det essensielt å ha tilgjengelig lokalt?
  • Hvordan bør kompetanseoppbygging støttes på individ-, campus-, institusjons- og nasjonalt nivå?
  • Hvilke nettverk bør være på plass på forskjellige nivåer (campus, institusjon, nasjonalt, samarbeidskonstellasjoner på tvers, internasjonalt) for å støtte lokal digital kompetanse?

2. Virkemiddelapparat og insentivordninger knyttet til digitalisering         

  • Innspill knyttet til overgang fra sporadiske tiltak til systematisk satsing
  • Gode eksempler på tiltak

3. Hvordan gjennomføre en storstilt digitalisering av utdanningen innenfor en realistisk ressursbruk?


Innspill og kontaktinformasjon
Alle interesserte kan gi sine innspill til prosessen.

Aktuelle dokumenter:

  • Forslag til IKT-strategi for utdanning versjon 2
  • Momenter fra diskusjonen i arbeidsgruppas møte 28. april