Infosikkerhetsportal

NB! Sekretariat for informasjonssikkerhet, og ansvaret for tjenesten Rådgivning informasjonssikkerhet, ble 1. januar 2018 overført fra UNINETT til Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan

Sekretariat
Informasjonssikkerhet blir en stadig viktigere del av hverdagen til alle organisasjoner i samfunnet. Universitets- og høgskolesektoren behandler blant annet en rekke personopplysninger om studenter, ansatte og andre tilknyttede samarbeidspartnere. Kunnskapsdepartementet har gitt UNINETT i oppgave å lede og etablere et sekretariat for informasjonssikkerhet i UH-sektoren i Norge. Lenke til mandat for sekretariatet.

UNINETT CERT - operativ sikkerhet
UNINETT CERT er sikkerhetsteam for UH-sektoren. CERTs hovedoppgave er å håndtere og koordinere sikkerhetshendelser som berører UNINETTs kunder. Sikkerhetsteamet rådgir kundene i sikkerhetsspørsmål, gjennomfører trafikkovervåkning og varsler om uønskede hendelser. Alle kunder skal ha en dedikert sikkerhetsansvarlig og ha rutiner for å følge opp meldinger om sikkerhetshendelser.

Sikkerhetsforum
I tillegg til sekretariatet for informasjonssikkerhet har UNINETT etablert et sikkerhetsforum for universiteter og høgskoler. Forumet er rådgivende innenfor området informasjonssikkerhet, beredskap og kontinuitet. Her kan man dele erfaringer og skaffe seg kunnskap om hvordan man kan jobbe effektivt og praktisk innenfor informasjonssikkerhet og beredskap/kontinuitet.

Relevante arrangementer: