Åpne data i offentlig sektor

Både Fornyings-, og administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ønsker å legge forholdene til rette for at offentlige virksomheter skal dele sine data slik at de kan brukes i nye sammenhenger og til nye tjenester. Tilgjengeliggjøring og viderebruk av offentlige data handler om å la næringsliv, forskere og sivilsamfunn få tilgang til og gjøre nytte av informasjon forvaltningen har.

Med begrepet offentlige data menes alle typer informasjon som er produsert eller samlet inn av offentlige virksomheter. Offentlige data er i all hovedsak informasjon som er eller kan bli digitalisert og lagret elektronisk. Offentlige data kan for eksempel være næringslivsregistre, kartdata, organisasjonsmodeller, budsjett, årsregnskap og lignende. Når data blir gjort tilgjengelige i et maskinlesbart format, blir det mulig for andre å finne nye måter å bruke dataene på. På denne måten kan nytteverdien av data produsert av det offentlige mangedobles. I tillegg gir det en åpnere og mer legitim forvaltning og økt samhandling i offentlig sektor.

Å tilgjengeliggjøre data for viderebruk handler i mange tilfeller om mer enn å publisere informasjon slik at det er mulig å bla i data på en nettside. Viderebruk handler også om at rådata gjøres tilgjengelig i det som kalles «maskinlesbare formater», slik at datamaskiner kan brukes til å tolke og analysere datamaterialet. Rådata er data som kan prosesseres maskinelt, tas fra hverandre, blandes med andre data og brukes i nye sammenhenger.

Veileder fra Difi

Veilederen gir en innføring i hvordan offentlige data kan gjøres tilgjengelig for videre bruk, og inneholder blant annet:

 • Eksempler på hva åpne data kan brukes til
 • Argumenter for hvorfor offentlige virksomheter bør dele sine data
 • Praktiske råd til hvordan det kan gjøres

http://data.norge.no/blogg/2012/05/veileder-i-tilgjengeliggj%C3%B8ring-av-offentlige-data

Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data fra FAD

For å sikre at data blir tilgjengeliggjort på en hensiktsmessig måte bør offentlige virksomheter tilgjengeliggjøre data i tråd med FADs retningslinjer som omhandler:

 • Gratisprinsippet
 • Maskinlesbare formater
 • Bearbeiding 
 • Dokumentasjon
 • Opphavsrett
 • Synliggjøring
 • Tilbakemeldinger 
 • Fast adresse

Retningslinjene er beskrevet her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/lover-og-regler/retningslinjer/2012/retningslinjer-ved-tilgjengeliggjoring-a.html?id=708912

Digitaliseringsrundskrivet P-10/2012

Rundskrivet gir føringer for hvordan virksomhetene skal digitalisere for å tilby bedre tjenester og effektivisere driften. Det inneholder viktige pålegg og anbefalinger fra ulike regelverk og beslutninger sentralt, for å lette oversikten for virksomhetene. I tillegg redegjør rundskrivet for prosessen med IKT-relaterte investeringer i 2014-budsjettet.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2012/digitaliseringsrundskrivet.html?id=706462

NLOD - Norsk lisens for åpne data

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har utarbeidet en lisensavtale som offentlige virksomheter kan bruke ved tilgjengeliggjøring av data. Når data er lisensiert med norsk lisens for offentlige data (NLOD) kan de fritt viderebrukes på visse vilkår.

Lisensen gir lov til

 • å kopiere og tilgjengeliggjøre
 • å endre og/eller sette sammen med andre datasett
 • å kopiere og tilgjengeliggjøre en endret eller sammensatt versjon
 • å benytte datasettet kommersielt

På følgende vilkår

 • at man navngir lisensgiver slik lisensgiver ber om, men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av datasettet
 • at man ikke bruker dataene på en måte som fremstår som villedende, og heller ikke fordreier eller uriktig fremstiller dataene

Med den forståelse

 • at data som inneholder personopplysninger og er taushetsbelagt, ikke er omfattet av denne lisensen og ikke kan viderebrukes
 • at lisensgiver fraskriver seg ethvert ansvar for informasjonens kvalitet og hva informasjonen brukes til

Norsk lisens for offentlige data (NLOD) er tilgjengelig både på norsk og på engelsk.

http://data.norge.no/nlod/en

Datahotellet data.norge.no

Data.norge.no er et register over åpne data i Norge. Her tilbys også et datahotell for virksomheter som ønsker å bruke Difis tekniske infrastruktur til å publisere egne data i maskinlesbare formater.

http://data.norge.no

Open Knowledge Foundation

The Norwegian guidelines are based on work done by the Open Knowledge Foundation. Read more about the Open Knowledge Foundation and some of their resources: