Rammeverk og standarder

Styringssystem for informasjonssikkerhet

http://www.standard.difi.no/forvaltningsstandarder/anvendelsesomraade/styringssystem-for-informasjonssikkerhet

Det er i offentlig forvaltning anbefalt å benytte ISO/IEC 27001 for styring av informasjonssikkerhet ved behandling av informasjon. Det er også anbefalt å følge strukturen og vurdere sikringstiltakene i ISO/IEC 27002.

 

Helseregisterloven med forskrifter

http://www.lovdata.no/all/hl-20010518-024.html

 

Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren

http://www.helsedirektoratet.no/lover-regler/norm-for-informasjonssikkerhet/Sider/default.aspx

 

Reglement for økonomistyring i staten

http://www.regjeringen.no/Upload/FIN/Vedlegg/okstyring/Reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdf

 

Noark 5 - Norsk arkivstandard

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentlig-forvaltning/Noark/Noark-5/Standarden

 

Noark er en forkortelse for Norsk arkivstandard. Noark ble utarbeidet som en kravspesifikasjon for elektroniske journalsystemer i statsforvaltningen i 1984 av Statens rasjonaliseringsdirektorat (Statskonsult) i samarbeid med Riksarkivaren, og den etablerte seg raskt som de facto standard.

Noark 5 er gjeldende standard i dag. Videreutviklingen har omfattet dels modernisering i tråd med den teknologiske utviklingen, dels utvidelser i systemenes informasjonsinnhold og funksjonalitet.

Noark er både en felles standard for offentlig forvaltning og et hjelpemiddel for å øke samhandlingen mellom systemer og organer. Et avleveringsuttrekk laget etter Noark5 er egnet til langtidslagring. Private virksomheter vil også ha nytte av Noark.

Arkivforskriften § 2-9 sier at offentlige organer normalt skal benytte et Noark-godkjent system ved elektronisk journalføring og arkivering.

Eksempel på Noark-godkjente systemer:

  • Public360 fra Software Innovation
  • ePhorte fra EVRY og Gecko
  • Documentum fra Ciber og Joint
  • Visma samhandling arkiv

Arkiv og kassasjonsplan for de statlige høgskolene

Arkivnøkkel og kassasjonsplan.doc

Arkivplanen er opprinnelig fra 1994. Kassasjonsplanen ble lagt til i mai 2001. Sist revidert i juni 2005. En ny versjon av planene vil bli utarbeidet i 2013.