Innovasjon og utvikling

UNINETT har betydelig løpende aktivitet innenfor innovasjon og utvikling. Aktiviteten involverer fagfolk fra alle deler av konsernet, og skjer i tett samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere.

Internasjonalt samarbeid

Resultater fra de nasjonale satsingene Feide og GigaCampus benyttes i GÈANT3-prosjektet i EUs 7. rammeprogram, og UNINETT leverer betydelige fagressurser til prosjektet. Vi deltar innen internasjonal standardisering i IETF (Internet Engineering Task Force), og vi er aktive i flere arbeidsgrupper innen TERENA. Dette gir oss gode faglige kontakter og mulighet for videre samarbeid og kompetanseinnhenting på høyt nivå.

Q2S – senter for fremragende forskning

UNINETTs viktigste samarbeidspartner på innovasjonssiden har det siste ti-året vært Q2S ved NTNU.  UNINETTs rolle har vært å tilby avanserte verktøy og reelle laboratorieomgivelser for forskning på kvalitet innen et omfattende fagfelt med elementer av sikkerhet, pålitelighet, trafikk, nett og multimedia.

R2D2 – måling av opplevd kvalitet

I samarbeid med SINTEF startet UNINETT prosjektet R2D2 med sikte på å utvikle måleverktøy for mediakvalitet i gigabithastigheter. Dette vil gjøre oss bedre i stand til å måle opplevd kvalitet ende-til-ende hos brukeren. Andre deltakere i prosjektet har vært  NRK, TV2 og Aftenposten.

Målepåler

Kvaliteten i nettet blir viktigere og viktigere ettersom tjenestene blir mer kritiske for sluttbrukerne og kundeinstitusjonene, og nye tjenester blir tatt i bruk. Spesielt stiller sanntidstjenester som videokonferanser, IP-telefoni og fjernundervisning nye krav. Målepålene gjør det lettere å overvåke kvaliteten. De samler inn systematisk statistikk, samtidig som de gir mulighet for målinger ved behov. Videre samles det inn statistikk over rundreisetider, pakketap og multicast. UNINETT har utplassert en rekke målepåler på universiteter og høgskoler som et ledd i GigaCampus-programmet. Målepålene er gode verktøy for universitetenes og høgskolenes IT-avdelinger, for UNINETT, og ikke minst for sluttbrukerne.

Nettarkitektur

UNINETT jobber med problemstillinger knyttet til blant annet multicast og transmisjon i optiske nett. Vi har bruker vår egenutviklede programvare, Qstream og Qflow, for å overvåke kvaliteten på TV-strømmer, og vi har integrert og tatt i bruk ytelsesmålinger over optisk utstyr i vår måleprogramvare Stager.

EU-prosjektet 6Deploy skal drive opplæring og støtte til internettoperatører og tjenesteleverandører over hele verden for innføring av IPv6. Prosjektet utformer kurs og teknologirapporter. Dette vil også komme Norge og UNINETTs kunder til gode. Prosjektet startet i mars 2008 og varer til høsten 2010.

Nettovervåking og målinger

UNINETT har gjennom de siste årene utviklet flere avanserte verktøy og løsninger for nettovervåking og målinger, alene og innenfor ulike europeiske prosjekter. Disse tilbys til UH-institusjonene, og totalt er slike løsninger tatt i bruk av mer enn 30 institusjoner. UNINETT deltar i utviklingsprosjekter innen dette området, under programmet GÈANT3. Vi er også i gang med å videreutvikle måleverktøyet Stager.

Mobilitet

Mobilitet blir stadig viktigere. De fleste studentene baserer seg nå på bærbare maskiner, samtidig som tilgangen til trådløse nettverk blir stadig bedre. UNINETT deltar i utviklingsprosjektet Trådløse Trondheim sammen med NTNU og Trondheim kommune. Her tester vi blant annet ut den mobile teknologien WiMAX i feltforsøk, samt deltar i ulike forskningsprosjekter. UNINETT sprer kunnskap gjennom kurs, seminarer, arbeidsmøter og direkte assistanse i trådløse utbyggingsprosjekter. 

Multimedia

Utprøving av høyoppløselig video via optiske kanaler over de internasjonale forskningsnettene er en del av UNINETTs satsning på støtte til avansert forskning over nett, og vi håper at dette skaper en signaleffekt i forskningsmiljøene for de mulighetene forskningsnettene nå etter hvert tilbyr. Aktivitetene innenfor multimedia understøtter også den nye satsingen eCampus. Videre deltar UNINETT i en nyopprettet gruppe i TERENA som ser på multimedieproblematikk, TF-Media.

Lagring

UNINETT har startet et prosjekt for planlegging og realisering av eksterne lagringstjenester. Arbeidet skjer i samarbeid med aktiviteten i NorStore-prosjektet, som koordineres av UNINETT Sigma. På bakgrunn av dette samarbeidet lanserte UNINETT i 2009 Filesender, en tjeneste for utveksling av store filer over nettet.