IT-direktøren ved UiA valgt som leder av prioriteringsråd

– Prioriteringsrådet for nett og nettnære tjenester ser frem til et fortsatt godt og konstruktivt samarbeid med Uninett sitt kompetente fagmiljø. Som leder har jeg ambisjoner om at vi skal være aktive kunder av Uninett. Dette blir vi blant annet ved å kommunisere tydelig hvilke prioriteringer vi har til Uninetts tjenesteportefølje. Vi ønsker å bidra til at Uninett fortsatt leverer på samme høye nivå, også etter at ny styringsmodell på dette området i sektoren er etablert, sier Tjeldnes.

Uninett har flere prioriteringsråd, bestående av ressurspersoner fra universitets- og høgskolesektoren. Målet med prioriteringsrådene er å sikre at våre tjenester og leveranser er i tråd med våre kunders behov. Prioriteringsrådene er rådgivende, og bistår Uninett strategisk med å utvikle et relevant og verdiøkende tjenestetilbud.

Mandat
Prioriteringsrådet for nett og nettnære tjenester har eget mandat. Utdrag fra mandatet:
"Prioriteringsrådet skal bidra til at Uninetts aktiviteter innenfor nett og nettnære tjenester gir størst mulig nytte og verdi for norsk universitets- og høgskolesektor, sekundært forskningsinstitusjoner (heretter kalt ”sektoren”). Ved å ivareta kunde- og brukerperspektivet for løsninger og tjenester som utvikles, skal prioriteringsrådet bistå Uninett strategisk med å utvikle et relevant og verdiøkende tjenestetilbud til kundene. Prioriteringsrådet skal bidra til at tjenestene og leveransene styres, forvaltes og utvikles til beste for nåværende og potensielle brukere. Prioriteringsrådet beslutter og prioriterer innenfor sitt mandat og bidrar i kommunikasjon og forankring av rådets beslutninger i sektoren".

Om rådets sammensetning heter det:
"Deltakerne i prioriteringsrådet skal reflektere bredden i virksomhetene i sektoren både med hensyn til behov og størrelse og vektlegge beslutningstakere innenfor det aktuelle fagdomenet. Prioriteringsrådet skal ha minimum én deltaker fra de største institusjonene. I tillegg skal minimum én IT-leder være representert i prioriteringsrådet".