Uninetts kjerneverdier

Uninett har tre kjerneverdier: samfunnsansvar, teknologientusiasme og åpenhet.

Samfunnsansvar:
Uninetts innsats innen IKT skal bidra til at forskning og høyere utdanning i Norge fungerer best mulig. Forskning og
undervisning skal også gjøres mer tilgjengelig for befolkningen gjennom avansert bruk av IKT. Gevinster ved funksjonelle og kosteffektive tjenester kan realiseres gjennom bedre og mer tilgjengelig forskning og undervisning. Gjennom redusert energibruk og IKT-løsninger som er uavhengige av avstand, vil Uninett i samspill med UH-sektoren bidra til et mer
miljøvennlig samfunn. Et tett samarbeid mellom kompetansemiljøer i UH-sektoren og Uninett vil være nyttig for alle
institusjonene i sektoren, og bidra til et høyere generelt kompetansenivå innen IKT.

Teknologientusiasme:
Vi er nysgjerrige på ny teknologi, og gjennom kreativitet og nyskaping ønsker vi å være i verdenstoppen med hensyn
til infrastruktur og tjenester til UH-sektoren. Innovasjon og utvikling i et internasjonalt miljø bidrar til å sikre den
kompetansen som er nødvendig for å nå dette målet. Ny teknologi kan også være med på å skape grunnlag for mer
kosteffektive løsninger, som igjen kan bidra til mer ressurser til forskning og utdanning.

Åpenhet:
Vi har som mål å bruke åpne standarder, og forsøker å gjøre våre løsninger så åpne som mulig for å sikre nødvendig
fleksibilitet og uavhengighet fra leverandører. Samhandling og kommunikasjon med UH-sektoren skjer gjennom åpen
dialog i tette relasjoner. Uninett skal ha kunden i sentrum og opptre helhetlig overfor kundene. En utstrakt
delingskultur både nasjonalt og internasjonalt er til fordel både for Uninett og for institusjonene i sektoren.

Se filmen «Våre verdier»