Læringsplattformer (LMS)

NB! Tjenesten er overført fra Uninett til Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Se www.unit.no

Tjenesten skal forvalte gjeldende rammeavtale for læringsplattformer, og bidra som et bindeledd mellom leverandørene i avtalen og kundene som benytter den. Formålet med tjenesten er å sørge for at abonnentene får et bedre produkt til en lavere pris gjennom samarbeid og kunnskapsdeling internt i UH-sektoren.
Hvem kan benytte tjenesten: 

Tjenesten er etablert for statlige universiteter og høgskoler, men er tilgjengelig for alle virksomheter som har internettforbindelse via Uninett, det vil si er tilknyttet forskningsnettet.

Forutsetninger: 

Virksomheter underlagt lov om offentlige anskaffelser som ønsker å benytte tjenesten, må ha deltatt i felles anskaffelse av LMS i 2016. Private virksomheter kan ta kontakt for å få innpass i kontrakten. 

Beskrivelse av tjenesten: 

Aktiviteten koordinerer virksomheter som bruker felles inngått kontrakt innenfor området digital læringsplattform (LMS), og skal bidra til samarbeid innenfor dette området på tvers av universitets- og høgskolesektoren.

Tjenesten er en del av arbeidet til fellesskapets beste for å forvalte inngåtte kontrakter på området læringsplattformer, gjennom å koordinere virksomhetene og fasilitere samarbeid, samt arbeide med felles integrasjoner og gevinstrealisering på tvers av virksomheter. Dette inkluderer alle områder hvor samarbeid og arbeid i stor skala gir gevinster for deltakende virksomheter og sektoren som helhet.

Kostnad: 

Kostnaden for tjenesten fordeles på alle deltakende virksomheter etter gjeldende betalingsmodell.

Bestillingsinformasjon: 

Kontakt Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. for å bestille tjenesten.

Organisering av tjenesten: 

Tjenesten er underlagt prioriteringsråd for undervisningsnære systemer. Den har arbeidsgrupper innenfor ulike områder.

Kontaktinformasjon: