Drift av lokalnett på campus - CNaaS

Lokalnett fra Uninett - CNaaS

Uninett driver lokalnettet som en forlengelse av det landsdekkende forskningsnettet. Fordelen med lokalnett fra Uninett er tredelt: økt kvalitet, høyere sikkerhet og mer rasjonell drift. Driften av lokalnettet blir i stor grad automatisert. 

Et viktig designkriterium for det nye nettverket er at en gitt bruker eller enhet enhet skal kunne tilkobles fra hvor som helst og få en sikkerhetsprofil. Lokalt blir det da langt enklere å støtte lokale flytteprosesser og omdisponering av areal, samt møte nye brukerbehov. Uninett vektlegger robusthet, redundans og oppetid.

Kan CNaaS avlaste og styrke de lokale IT-miljøene?

Lokalnett total - CNaaS

Med CNaaS Total driver og videreutvikler Uninett hele ditt lokale campusnett, det vil si både fastnettet og ditt trådløse nettverk.​ 

Fastnett

Med CNaaS driver Uninett kundens lokale fastnett. Kunden selv driver det trådløse nettverket.​

Virksomhetens eksisterende rutere og svitsjer, som er i drift før avtaleinngåelse, vil bli skiftet ut. Dersom ikke annet er avtalt skjer dette i etableringsfasen som beskrevet under.  

Nettadministrasjonssystemet NAV inngår i leveransen CNaaS fastnett. I tillegg inngår DHCP-tjener og ved behov NAT44-ruter. Dersom Virksomheten har en egen brannmur, kan CNaaS fastnett integreres med denne. 

Tjenesten består av en etableringsfase og en driftsfase. Følgende aktiviteter fra Uninett inngår: 

A: Etableirngsfasen: 

 1. Design av nytt rutingoppsett. Anbefalt oppsett er to rutere pr campus for god redundans. Dersom Virksomheten mot formodning ikke ønsker redundans leveres en ruter pr campus. Kapasitet på ruterportene er gitt av kapasitet Virksomheten har bestilt for tjenesten Nettilknytning – dvs Virksomhetens tilknytningskapasitet til Forskningsnettet. Det blir levert et dual-stack IPv4/IPv6 rutingoppsett.  

 1. Design av nytt nettverk skalert til 1 Gbit/s på alle aksessporter og aggregert til 10-100 Gbit/s i kjerne/distribusjon basert på faktisk behov.  

 1. Anskaffelse av nettverksutstyr. 

 1. Installasjon av nettadministrasjonssystemet NAV. Virksomhetens relevante driftspersonell gis tilgang til NAV. 

 1. Allokering og partisjonering av tilstrekkelig IPv4 og IPv6 adresserom. Det tas utgangs-punkt i Virksomhetens eksisterende IPv4 og IPv6 adresserom. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, vil private IPv4-adresser (RFC1918) og NAT44 bli benyttet.   

 1. Installasjon av rutere og svitsjer der disse registreres i NAV. Installasjon av NAT44-ruter hvis relevant. 

 1. Oppsett av DHCP-tjener som håndterer dynamisk IPv4-adresser for alt endeutstyr i nettverket. I tillegg deles IPv6-adresser ut dynamisk ved bruk av SLAAC.  

 1. Konfigurasjon og dokumentasjon av nytt nettverk.  

 1. Driftssetting av nytt nettverk. 

 

B: Driftsfasen 

 1. Daglig drift basert på proaktiv monitorering av nettverksutstyr. Herunder nødvendig feilsøking og feilretting. 

 1. Behovs- og/eller sikkerhetsvurdert programvareoppgraderinger av nettverksutstyr. 

 1. Endringer i pakkefilter basert på bestilling fra Virksomheten. 

 1. Oppsett av nye vlan/IP adresserom basert på nye behov hos Virksomheten. Tilsvarende utfasing/endring av vlan/IP adresserom når relevant. 

 1. Tildeling av IPv4-adresser i lokalnettet baseres helt og holdent på DHCP. Virksomheten kan ikke konfigurere klienter statisk. Unntaksvis aksepteres statisk tildeling av IPv4-adresser ved å innføre statisk IP-mac binding i DHCP. 

 1. Uninett gjør vurderinger basert på trafikkbelastning og sørger for og bekoster utskifting av rutere og svitsjer når det er nødvendig. Utvidelse av campusnettet til nye arealer/nybygg og/eller oppgradert nettilknytning til Forskningsnettet dekkes av Virksomheten.  

Trådløst nettverk

Med CNaaS WiFi driver Uninett AS det lokale trådløse nettverket. Kunden selv driver fastnettet, som må fungere optimalt for at CNaaS WiFi skal oppleves godt nok for brukeren.

CNaaS WiFi består av en etableringsfase og en driftsfase. Følgende aktiviteter fra Uninett inngår: 

A: Etableringsfasen:

 1. Site survey og radioplanlegging for det trådløse nettverk. 

 1. Design av nytt trådløst nettverk slik at trådløse klienter med normalt signal tilbys 100 Mbit/s kapasitet. Det legges opp til et dual stack IPv4/IPv6 trådløst nettverk.  

 1. Anskaffelse av nettverksutstyr. 

 1. Allokering og partisjonering av tilstrekkelig IPv4- og IPv6-adresserom i det trådløse nettverket. Det tas utgangspunkt i Virksomhetens eksisterende IPv4-adresserom. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, vil RFC1918-adresserom og NAT44 bli benyttet.   

 1. Installasjon av trådløs kontroller. Spesifisering av hvor aksesspunkter skal monteres.  

 1. Konfigurasjon og dokumentasjon av nytt trådløst nettverk.  

 1. Oppsett av trådløst administrasjonssystem.  

 1. Driftssetting av nytt nettverk. 

B: Driftsfasen 

 1. Daglig drift basert på proaktiv monitorering av nettverksutstyr. Herunder nødvendig feilsøking og feilretting. 

 1. Behovs- og/eller sikkerhetsvurdert programvareoppgraderinger av nettverksutstyr. 

 1. Behovsbasert utskifting av aksesspunkter (basert på økt trafikkbehov).  

Ruter

Eksisterende rutere lokalt erstattes med nye levert av Uninett. 

Tjenesten består av en etableringsfase og en driftsfase. Følgende aktiviteter fra Uninett inngår: 

A: Etableringsfasen:

 1. Design av nytt rutingoppsett. Anbefalt oppsett er to rutere pr campus for god redundans. Dersom Virksomheten ikke ønsker redundans leveres en ruter pr campus. Kapasitet på ruterportene er gitt av kapasitet Virksomheten har bestilt for tjenesten Nettilknytning – dvs Virksomhetens tilknytningskapasitet til Forskningsnettet. Det blir levert et dual-stack IPv4/IPv6 rutingoppsett.  

 1. Anskaffelse av rutere. 

 1. Allokering og partisjonering av tilstrekkelig IPv4 og IPv6 adresserom. Det tas utgangs-punkt i Virksomhetens eksisterende IPv4 og IPv6 adresserom. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, vil private IPv4-adresser (RFC1918) og NAT44-ruter bli benyttet.   

 1. Installasjon av rutere, inklusive NAT44-ruter hvis relevant.  

 1. Konfigurasjon og dokumentasjon av nytt rutingopsett med alle lokalnett/vlan inklusive initielt oppsett av pakkefilter på ruter. Integrasjon med Virksomhetens brannmur om ønskelig.  

 1. Driftssetting av nye rutere. 

 1. Ruterne legges inn i Uninetts NAV-overvåkning.  

B: Driftsfasen

 1. Daglig drift basert på proaktiv monitorering av ruterne med NAV. Herunder nødvendig feilsøking og feilretting. 

 1. Behovs- og/eller sikkerhetsvurdert programvareoppgraderinger av ruterne. 

 1. Endringer i pakkefilter basert på bestilling fra Virksomheten. 

 1. Oppsett av nye vlan/IP adresserom basert på nye behov hos Virksomheten. Tilsvarende utfasing/endring av vlan/adresserom når relevant. 

 1. Utskifting/oppgradering av rutere ved end-of-life eller når Virksomheten ønsker oppgradert nettilknytning til Forskningsnettet.   

CNaaS Studentbolig

Med CNaaS studentbolig driver og videreutvikler Uninett det lokale nettverket på studentbyen. Dette inkluderer en godt WiFi for brukeren, med nettilgang for hver enkelt hybel. ​

Tjenesten består av en etableringsfase og en driftsfase. Følgende aktiviteter fra Uninett inngår: 

A: Etableringsfasen: 

 1. Site survey og radioplanlegging for det trådløse nettverk. 

 1. Design av nettverket med rutere, svitsjer og aksesspunkter basert på et dual stack IPv4/IPv6 rutingoppsett.  

 1. Anskaffelse av nettverksutstyr. 

 1. Allokering og partisjonering av tilstrekkelig IPv4 og IPv6 adresserom. Det tas utgangs-punkt i kundens eksisterende IPv4 og IPv6 adresserom. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, vil private IPv4-adresser (RFC1918) og NAT44 bli benyttet.   

 1. Installasjon av nettadministrasjonssystemet NAV. Virksomhetens relevante driftspersonell gis tilgang til NAV. 

 1. Installasjon av rutere, inklusive NAT44-ruter hvis relevant. Installasjon av svitsjer, trådløs kontroller og aksesspunkter (arbeidsdeling med Virksomheten, se kapittel 2). 

 1. Konfigurasjon og dokumentasjon av nytt rutingoppsett og svitsjet nett med alle lokalnett og vlan inklusive initielt oppsett av pakkefilter på ruter.  

 1. Oppsett av DHCP-tjener som håndterer dynamisk IPv4-adresser for alt endeutstyr i nettverket. I tillegg deles IPv6-adresser ut dynamisk ved bruk av SLAAC.  

 1. Driftssetting av nytt nettverk  

B: Driftsfasen 

 1. Håndtering av abuse-saker for Virksomheten. Med «abuse» menes saker der IP-adresser hos Virksomheten er påklaget fra omverden med bakgrunn i brudd på regelverk eller etikette. Uninett vil vurdere alvorlighetsgrad, agere og videreformidle relevante saker til Virksomheten. 

 1. Daglig drift basert på proaktiv monitorering av nettverksutstyr. Herunder nødvendig feilsøking og feilretting. 

 1. Behovs- og/eller sikkerhetsvurdert programvareoppgraderinger av nettverksutstyr. 

 1. Oppsett av nye vlan basert på nye behov hos Virksomheten. Tilsvarende utfasing/ endring av vlan når relevant. 

 1. Tildeling av IPv4-adresser i lokalnettet baseres helt og holdent på DHCP. Virksomheten kan ikke konfigurere klienter statisk. Unntaksvis kan statisk tildeling av IPv4-adresser ved å innføre statisk IP-mac binding i DHCP vurderes (gjelder ikke studentboligene). 

 1. Uninett gjør vurderinger basert på trafikkbelastning og varsler når utskifting av rutere, svitsjer og aksesspunkter er nødvendig. Utskifting, oppgradering og fornyelse av utstyr, service-avtale og lisenser vil medføre ny investeringsavgift for Virksomheten. Utvidelse av studentbynettet til nye arealer/nybygg medfører investeringsavgift og korrigert årlig tjenesteavgift. 

Kontakt oss for pristilbud

Våre nettverksløsninger tilpasses hver enkelt kunde. Ta kontakt for en gjennomgang for ditt lokale behov!

Kontakt oss

Trenger du support?

Uninett overvåker tjenesten 24/7, håndterer feilmeldinger og gir teknisk brukerstøtte til IT-avdelingene. 

Kontakt support

Hva er CNaaS fra Uninett?

Lokalnett på campus og studentbyer, som en forlengelse av det landsdekkende forskningsnettet. 

Uninett drifter lokalnettet på campus

Med CNaaS forlenger vi forskningsnettet helt frem til den enkelte forsker, foreleser og student.