Prioriteringsråd, Lønn- og personalsystem - LPS

UNINETT har etablert en rekke prioriteringsråd bestående av ressurspersoner fra norsk universitets- og høgskolesektor. Målet med prioriteringsrådene er å sikre at våre tjenester og leveranser er i tråd med våre kunders behov. Prioriteringsrådene er rådgivende, og bistår UNINETT strategisk med å utvikle et relevant og verdiøkende tjenestetilbud.

Prioriteringsråd for lønn- og personalsystemer har følgende medlemmer:

Funksjon Navn Rolle i virksomhet Periode
Leder Lars Petter Mathisrud Personal- og organisasjonsdirektør,INN 2013-2015 (forts. 2017)
Medlem Gaute Storås Personaldirektør, HIOF 2015-2017
Medlem Joakim Fredriksen Prosjektleder, HIOA 2015-2017
Medlem Nina Garshol Personaldirektør, HIVolda 2013-2015 (forts. 2017)
Medlem Eli Glambek Personaldirektør, HVL 2013-2015 (forts. 2017)
Observatør kontraktseier Sheila Ahmed-Solberg Kunnskapsdepartementet  
Observatør arbeidsutvalg Britt Elin Kjørholt HSN  
Leder faggruppe/sekretær Elin Kristine Olsen UNINETT  

 

 

 

 

 

 

 

Prioriteringsrådet har som oppgaver å:

 • sette sektorens ambisjoner ved bruk av tjenesten
 • bistå ved utredningsoppgaver på vegne av sektoren
 • bistå ved gjennomføring av større aktiviteter som velges å kjøre som egne prosjekter
 • prioritere endringsønsker, felles tilpasninger og oppgraderinger av systemet 
 • anbefale bestilling av ny funksjonalitet overfor Kunnskapsdepartementet
 • komme med innspill til UNINETT sin strategiske plan på området
 • kvalitetssikre innføringsplaner
 • bidra med forslag til hvordan gevinster ved bruk av felles system kan realiseres
 • enkeltmedlemmer fungerer som ambassadører, og bidrar med informasjon om rådets arbeid i ulike strategiske og faglige fora (bla. bidra til forankring ). 
 • bidra til å fremme kundenes behov ved tett dialog med leverandør
 • benytte arbeidsutvalgets kompetanse i vurdering og forberedelse av saker og endringsønsker

Videre er det etablert et samarbeidsmønster med DFØ med sikte på effektiv og god dialog, se egen beskrivelse. Referater fra møter i prioriteringsrådet, i tillegg til kontaktmøtene med DFØ, kan fås ved å kontakte tjenesteansvarlig.

Kontakt: