Mer stabilt og pålitelig nett med bedre serverrom

Selv om stadig flere utdannings- og forskningstjenester nå flyttes ut i skyen, står fremdeles den kritiske nettinfrastrukturen igjen i serverrommene på campus. Studenter, undervisere og forskere er helt avhengige av en stabil og pålitelig nettinfrastruktur i sin jobb- og studiehverdag. 

I enkelte bransjer kan det at nettet går ned innebære milliontap, og for et sykehus kan det få fatale konsekvenser. Oppetiden er derfor helt avgjørende. Etter hvert som den norske universitets- og høyskolesektoren digitaliseres, øker kravene til oppetid også i vår sektor. 

Standarden på serverrom har innvirkning på oppetid og sikkerhet. En utdannings- eller forskningsinstitusjon som ønsker bedre sikkerhet og oppetid bør derfor heve kvaliteten på serverrommet. Dette handler blant annet om kjøleanlegg, strømforsyning, areal og ventilasjon. 

Sertifiseringsordning for server- og kommunikasjonsrom

Gjennom rådgivning og en sertifiseringsordning hjelper Uninett organisasjoner med å oppnå standarden som kreves ved en utdannings- eller forskningsinstitusjon.

Sertifiseringen opererer med to nivåer: gull og sølv. Hvilket nivå man legger seg på avhenger av hvilke krav organisasjonen har til oppetid.

Uninetts sertifiseringsordning har tatt utgangspunkt i Uptime Institute Tier Certification, men er tilpasset UH-sektorens behov gjennom konkrete og målbare krav. Ved hjelp av Uninetts fagspesifikasjoner (UFS) får man en oversikt over hvilke grep som må tas for å tilfredsstille kravene for sertifisering.

Fokus på serverrom etter evakuering på campus

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er blant institusjonene som har hatt fokus på kvalitet og vedlikehold av serverrom, noe som har resultert i sølv-sertifisering både ved campus i Sogndal og Førde.

– Det startet for et par år siden da noen batterier i serverrommet i Sogndal fikk en utblåsning. Dette medførte at vi måtte evakuere og stenge skolen i en halv dag. Etter denne hendelsen har det vært mer fokus på serverrommene, og vi har jobbet mye med dette både av hensyn til sikkerhet og oppetid. Vi ser hvor sårbart det er, og ønsker ikke at noe lignende skal skje i eksamenstiden for eksempel, forklarer Terje Fimreite fra IKT ved HVL.

SØLVSERTIFISERING: Terje Fimreite ved Høgskulen på Vestlandet. HVL har sølvsertifiserte serverrom både i Førde og Sogndal. Foto: Helge Stranden.

Bedre sikkerhet, oppetid og lettere feilsøking

I etterkant av hendelsen har HVL blant annet sørget for bedre kjølesystem, bedre batterier og overvåkning av serverrommet. Det ble også tatt en real opprydding.

– Før var det ofte slik at serverrommene også ble brukt som lagerplass. Ubrukte datamaskiner ble fort plassert der. I tillegg var det lite system, og kablene gikk på kryss og tvers. Nå er det mye lettere å feilsøke dersom det oppstår et problem.

Sertifiseringskravene 

Skal man oppnå sølvsertifisering, må følgende hovedmomenter være på plass:

 • Arealstørrelser i henhold til spesifikasjonene (UFS 103)
 • Kjøleløsning som sørger for anbefalte temperaturer (UFS 108)
 • Reservekraftløsning med UPS-/batteriytelse i henhold til kravene campus har definert (UFS 107)
 • PDU-skinner koblet til henholdsvis A- og B-side. En av sidene via UPS (UFS 107)
 • Fysisk adgang begrenset til kun de som har noe der å gjøre
 • All kabling skal være utført forskriftsmessig og ryddig. Ingen kabler liggende på gulv (UFS 102)
 • Brannslukkerapparater av CO2-type tilgjengelig i umiddelbar nærhet ttil rommet (UFS 104)

For å oppnå gullsertifisering må følgende krav oppfylles i tillegg:

 • Redundant kjøleløsning der hvert av systemene oppfyller kravet til kjøleeffekt (UFS 108)
 • Reservekraftløsning som inkluderer både UPS og bakenforliggende aggregat (UFS 107)
 • Monitorerbare PDU-skinner koblet til henholdsvis A- og B-side. Minst én av sidene via UPS (UFS 107)
 • Automatisk brannslukkingsanlegg (UFS 104)
 • NAV miljøovervåkning eller tilsvarende installert

 

Organisasjoner med sertifiserte server- og kommunikasjonsrom

Høgskolen i Innlandet (campus Elverum): GULL

Universitetet i Sørøst-Norge (campus Vestfold): GULL

Høgskulen i Volda: 2x SØLV

Høgskulen på Vestlandet (campus Sogndal): 2x SØLV

Høgskulen på Vestlandet (campus Førde): SØLV

 

Kontakt

Har du spørsmål om sertifisering av server- og kommunikasjonsrom, kontakt Helge Stranden i Uninett.