Nasjonal strategi for forskningsdata

Strategien slår fast tre grunnprinsipper for offentlig finansierte forskningsdata i Norge:

  • Forskningsdata skal være så åpne som mulig, og så lukkede som nødvendig.
  • Forskningsdata bør håndteres og tilrettelegges slik at verdiene i dataene kan utnyttes best mulig.
  • Beslutninger om arkivering og tilrettelegging av forskningsdata må tas i forskerfellesskapene.

UNINETT og UNINETT Sigma2 nevnes i strategien som sentrale leverandører av e-infrastruktur for forskning.

Det nye tjenesteorganet for IKT i forskning og høyere utdanning som etableres fra 1. januar 2018 gjennom en sammenslåing av BIBSYS, CERES og deler av UNINETT, vil få en rekke oppgaver knyttet til strategien.

Les mer på regjeringen.no.