Prioriteringsråd og brukerutvalg

UNINETT har etablert en rekke prioriteringsråd bestående av ressurspersoner fra norsk universitets- og høgskolesektor. Målet med prioriteringsrådene er å sikre at våre tjenester og leveranser er i tråd med våre kunders behov. Prioriteringsrådene er rådgivende, og bistår UNINETT strategisk med å utvikle et relevant og verdiøkende tjenestetilbud.

Prioriteringsråd for økonomirelaterte systemer, med følgende medlemmer:

 • Jan Aasen, leder. Økonomi- og driftsdirektør, INN. Periode: 2016-2018
 • Liv Grethe Vangen, medlem. Regnskapssjef, INN, Periode: 2016-2018
 • Kjetil Hellang, medlem. Økonomidirektør UiA. Periode: 2016-2018
 • Jan Marthiniussen, medlem. Seksjonsleder, HiOA. Periode: 2016-2018
 • Per Arne Skjelvik, medlem. Økonomidirektør, Nord Universitet. Periode: 2016-2018
 • Joar Nybø/Gustav Birkeland, observatør kontraktseier. Kunnskapsdepartementet. Periode: 2016-2018
 • Erlend Kristensen, obersvatør UBW. Regnskap, UiS
 • Gunn H. Strand, observatør arbeidsutvalg Basware. Rådgiver, UiA
 • Terje Aandalen, tjenesteansvarlig økonomi. UNINETT
 • Jon Strømme, tjenesteansvarlig BFS. UNINETT
 • Elin K. Olsen, leder faggruppe og sekretær. UNINETT

Utdrag fra mandat:

 • Sette sektorens ambisjoner ved bruk av tjenestene 

 • Bistå ved utredningsoppgaver på vegne av sektoren

 • Bistå ved gjennomføring av større aktiviteter som velges å kjøre som egne prosjekter

 • Prioritere endringsønsker, felles tilpasninger og oppgraderinger av systemet 

 • Anbefale på vegne av sektoren bestilling av ny funksjonalitet og etter samråd med KD ta beslutning om fellesløsninger

 • Komme med innspill til UNINETT sin strategiske plan på området

 • Kvalitetssikre innføringsplaner

 • Bidra med forslag til hvordan gevinster ved bruk av felles system kan realiseres

 • Enkeltmedlemmer fungerer som ambassadører, og bidrar med informasjon om rådets arbeid i ulike strategiske og faglige fora (bla. bidra til forankring ). 

 • Bidra til å fremme kundenes behov ved tett dialog med leverandør

 • Benytte arbeidsutvalgenes kompetanse i vurdering og forberedelse av saker og endringsønsker

 • Bistå ved gjennomføring av større aktiviteter som velges å kjøre som egne prosjekter

 • Bidra til god kommunikasjon og informasjonsutveksling med UHR økonomiutvalg/UHR administrasjonsutvalg

Arbeidsutvalg

Siden tjenesten ble satt i drift i 1997 har sektoren hatt et selvvalgt brukerutvalg med representanter fra virksomhetene.

Oppgaver:

- forberede saker for prioriteringsrådet

- arrangere sektorens årlige UBW brukersamling

- opprette ad hoc-utvalg med representanter fra brukerne koordinert av UNINETT for å løse større oppgaver av felles interesse innen systemets bruksområde

- bidra i å etablere faggrupper som jobber med kompetanseheving og rutineforbedring på tvers av virksomhetene. 

Medlemmer:

 • Kjetil Digre, Høgskolen Innlandet (leder)

 • Kari Buer, Høgskolen i Østfold

 • Anita Levang, Universitetet i Stavanger

 • Vigdis Nilsen Skjævestad, Norges handelshøyskole

 • Geir Sune Tallaksen Østmoe, Universitetet i Agder

Kontakt: