Rådgiving informasjonssikkerhet

NB! Forvaltningen av denne tjenesten ble overført fra UNINETT til Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan fra og med 1. januar 2018.

Tjenesten omfatter rådgivning og støtte innen informasjonssikkerhet. Den leveres av UH-sektorens sekretariatet for informasjonssikkerhet hos UNINETT. For faglig hjelp og veiledning, besøk vår infosikkerhetsportal https://uninett.no/infosikkerhet
Hvem kan benytte tjenesten: 

Kundegruppen er i hovedsak informasjonssikkerhetsansvarlige/CISO/CSO og IT-ledere hos institusjonene. Tjenesten kan også benyttes av tjenesteansvarlige, systemeiere og prosjektledere.

Forutsetninger: 

Tjenesten forutsetter tilknytning til forskningsnettet. Det vil si at virksomheten må benytte UNINETT som internettleverandør.

Beskrivelse av tjenesten: 

Følgende inngår i tjenesteavgiften for de statlig eide UH-institusjonene:

 • Policyer, rammeverk og metodikk
 • Maler og informasjonsmateriell
 • Generell sikkerhetsrådgivning
 • Generell rådgiving innenfor jus og informasjonssikkerhet
 • Informasjon om trusselbildet i samarbeid med UNINETT CERT
 • Sikkerhetsportal
 • Internasjonalt samarbeid
 • Tilgang til nanolæringsplattformen Junglemap
 • Gratis opplæringspakke fra NorSIS i forbindelse med sikkerhetsmåneden oktober

I tillegg arrangerer sekretariatet to årlige møter i sikkerhetsforum hvor deltakelse faktureres til kostpris.

Videre er følgende tjenester tilgjengelig for virksomheten mot ekstra vederlag (listen er ikke uttømmende):

 • Etablering av ledelsessystem for informasjonssikkerhet
 • Policyworkshop
 • Rådgiving innenfor jus og informasjonssikkerhet
 • Risikovurderinger
 • Virksomhetskritikalitetsvurderinger
 • Kontinuitet- og beredskapsplaner
 • Databehandleravtaler
 • Revisjoner
 • Sikkerhetskulturbygging

For faglig hjelp og veiledning for informasjonssikkerhet, besøk vår Infosikkerhetsportal.

For statlige universiteter og høgskoler er tjenesten en del av grunnpakken.

Kostnad: 

Sekretariatet finansieres gjennom årlig tjenesteavgift. Tjenesteavgiften skal dekke kostnader forbundet med å drive sekretariatet, både med hensyn til bemanning, kompetanse og deltakelse i internasjonale fora. Det er statlig eide UH-institusjoner som finansierer sekretariatet. Ved ledig kapasitet vil øvrige medlemmer av UNINETT kunne benytte seg av tjenesten. Tjenesteavgiften revideres årlig, og kommer frem av UNINETTs årlige forvarsel.

Tjenesten faktureres gjennom en årlig tjenesteavgift.

Pris for tjenesten spesifiseres i forvarsel som omtalt i rammeavtalen.

Organisering av tjenesten: 

Informasjonssikkerhetstjenestene leveres av UH-sektorens sekretariat for informasjonssikkerhet. Sekretariatet er opprettet av UNINETT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. De nasjonale retningslinjene for informasjonssikkerhet legges til grunn for sekretariatets arbeid. Sekretariatet benytter også personell fra UNINETT CERT for å bistå med informasjon om trusselbildet, utarbeidelse av materiell og til å gjennomføre aktiviteter hos kunder. En referansegruppe fra UH-sektoren er rådgivende for sekretariatets arbeid.

Pålitelighet: 

Ikke relevant for denne tjenesten.

Support: 

Henvendelser knyttet til tjenesten rettes til UNINETT på kontakt@uninett.no eller på telefon +47 73 55 79 00. Åpningstiden er 08.00–16.00.

Kontaktinformasjon: