Prioriteringsråd for undervisningsnære systemer

UNINETT har etablert en rekke prioriteringsråd bestående av ressurspersoner fra norsk universitets- og høgskolesektor. Målet med prioriteringsrådene er å sikre at våre tjenester og leveranser er i tråd med våre kunders behov. Prioriteringsrådene er rådgivende, og bistår UNINETT strategisk med å utvikle et relevant og verdiøkende tjenestetilbud.

NB! Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan etableres 1. januar 2018, og i den forbindelse overfører UNINETT tjenester og ansatte til tjenesteorganet. Dette medfører at prioriteringsrådet for undervisningsnære systemer også overføres til Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan f.o.m. 1. januar 2018.

Prioriteringsrådet for undervisningsnære systemer har følgende medlemmer:

 • Nils Johan Lysnes, Universitetet i Tromsø (Leder)
 • Torunn Valen, Universitetet i Bergen
 • Even Halvorsen, Universitetet i Oslo
 • Stein Erik Skaar, Universitetet i Agder
 • Hanne Schou Røising, Høgskolen i Østfold
 • Anne Berit Swanberg, BI
 • Thorleif Hallén, UNINETT
 • Olav Isak Sjøflot, UNINETT

Sakspapirer og møtereferater for rådet finner du her (krever innlogging).

Mandat:

Formål
Prioriteringsrådet skal bidra til at UNINETTs aktiviteter innenfor undervisningsnære systemer gir størst mulig nytte og verdi for norsk universitets- og høgskolesektor, sekundært forskningsinstitusjoner (heretter kalt ”sektoren”). Ved å ivareta kunde- og brukerperspektivet for løsninger og tjenester som utvikles, skal prioriteringsrådet bistå UNINETT strategisk med å utvikle et relevant og verdiøkende tjenestetilbud til kundene. Prioriteringsrådet skal bidra til at tjenestene og leveransene styres, forvaltes og utvikles til beste for nåværende og potensielle brukere. Prioriteringsrådet beslutter og prioriterer innenfor sitt mandat og bidrar i kommunikasjon og forankring av rådets beslutninger i sektoren.

Prioriteringsrådets ansvarsområde er UNINETTs tjenester og leveranser, men skal også se til relevante tjenester og leveranser i sektoren for øvrig, og påse at tjenesteområdene er koordinert. Dette gjelder spesielt i forhold til kommende og pågående anskaffelser, integrasjoner og grenseganger mot øvrige initiativ, samt sektorens felles arkitektur og IKT-strategi.

UNINETTs forretningsområde undervisningsnære systemer er en videreføring av eCampus-programmet, og prioriteringsrådet skal bidra til å videreføre arbeidet med å tilby studenter og ansatte i norsk UH-sektor adgang til et sett av IKT-tjenester og infrastruktur som muliggjør moderne utdanning, forskning og formidling på et høyt internasjonalt nivå.

Prioriteringsrådet arbeider strategisk rådgivende og forslagsfremmende. Mandat og rolle er forankret i UNINETTs styre.

Oppgaver
Prioriteringsrådet oppgaver skal løses i tråd med formålet, og består hovedsakelig av følgende:

 • Beslutte etablering og avvikling av UNINETTs undervisningsnære tjenester med økonomiske konsekvenser for sektoren.
 • Være premissleverandør for strategisk videreutvikling og fremme sektorens felles ønsker og behov knyttet til tjenestene.
 • Være en diskusjonspartner og aktiv bidragsyter knyttet til den strategiske utviklingen av tjenestene og leveransene fra UNINETT samt gi innspill til relaterte aktiviteter i sektoren der dette er relevant.
 • Anbefale satsingsområder og prioritere oppgaver knyttet til UNINETTs tjenestetilbud innenfor undervisningsnære systemer på en slik måte at dette er til det felles beste for sektoren.
 • Bidra til å ivareta adekvat sikkerhet på UNINETTs leveranser og tjenester.
 • Bidra til god forankring og dialog av rådets arbeid i sektoren generelt og med øvrige råd og utvalg spesielt.

Prioriteringsrådet kan bli forespurt om bidrag ut over ovennevnte, da listen er ikke ment å være uttømmende.

Sammensetning og utnevnelse av medlemmer
Prioriteringsrådet skal bestå av minimum fire og maksimalt seks medlemmer fra sektoren, i tillegg til ett medlem og én sekretær fra UNINETT. Prioriteringsrådet velger selv sin leder. Antall deltakere i prioriteringsrådet fra institusjoner som ikke er et statlig universitet eller høgskole er begrenset til én.

Deltakerne i prioriteringsrådet skal reflektere bredden i virksomhetene i sektoren både med hensyn til behov og størrelse og vektlegge beslutningstakere innenfor det aktuelle fagdomenet. Prioriteringsrådet skal ha minimum én deltaker fra de største institusjonene. I tillegg skal minimum én IT-leder være representert i prioriteringsrådet.

UNINETT ber sektoren nominere aktuelle kandidater til prioriteringsrådet, og gjør en utvelgelse blant disse i henhold til følgende kriterier så langt det lar seg gjøre:

 • Medlemmene skal komme fra ulike institusjoner i sektoren
 • Medlemmene skal komme fra institusjoner med ulik størrelse
 • Medlemmene skal komme fra institusjoner med ulik geografisk plassering
 • Man skal tilstrebe lik kjønnsfordeling i prioriteringsrådet

Prioriteringsrådets medlemmer sitter i en periode på to til tre år, med mulighet for forlengelse.

Medlemmene i prioriteringsrådet deltar i kraft av sin funksjon og kompetanse på vegne av hele sektoren, og skal benytte erfaringer fra egen virksomhet for å ivareta det felles sektorperspektivet.

Omfang
Prioriteringsrådet medlemmer møtes etter behov, og møtene vil i stor grad gjennomføres i form av telefon- og/eller videokonferanser. Det gjennomføres minimum to fysiske møter i året og UNINETT dekker reise- og møtekostnader for disse gjennom sine tjenesteavgifter.

Deltakerne må påregne noe arbeid i mellom møtene for å sette seg inn i aktuelle saker og forventes å stille godt forberedt til møtene.

Prioriteringsrådets mandat gjelder frem til ny organisering i sektoren er implementert og vil da evalueres og justeres etter behov.