Nye prioriteringsråd

Uninett har flere prioriteringsråd med ressurspersoner fra norsk universitets- og høgskolesektor. Med prioriteringsrådene inviteres sektoren til å påvirke tjenestene de bruker og betaler for, og målet er å sikre at Uninetts tjenester og leveranser er i tråd med kundenes behov. Prioriteringsrådene bistår Uninett strategisk med å utvikle et bedre og mer relevant tjenestetilbud.

Ny løsning

Uninett har arbeidet med å effektivisere prioriteringsrådene. Antall råd skulle reduseres, og kontrollspennet økes. I den forbindelse har Uninett nå etablert egne prioriteringsråd for henholdsvis nett og nettnære tjenester, for mellomvare og for undervisningsnære systemer. Rådet for nett og nettnære tjenester erstatter @campus strategi- og prioriteringsråd (SPR).

Når eCampus-programmet nå er avsluttet, skal et prioriteringsråd for undervisningsnære systemer videreføre arbeidet som ble gjort i prioriteringsrådet for eCampus, samt gi råd og innspill til Uninetts tjenestetilbud innenfor undervisningsnære systemer.

Feides prioriteringsråd for universitets- og høgskolesektoren er lagt ned og erstattet av rådet for mellomvare. Uninett er også i ferd med å etablere et eget prioriteringsråd for administrative tjenester. Dette er en sammenslåing av rådene for lønns- og personalsystem, økonomirelaterte systemer og for dokumentasjonsforvaltning.

Sektorens stemme

Prioriteringsrådene skal bestå av ressurspersoner fra sektoren, og Uninett deltar med sekretær og avdelingsdirektør fra det aktuelle fagområdet. Høsten 2016 inviterte Uninett sektoren til å nominere kandidater til de tre nyopprettede rådene, og arbeidet med å velge deltakere ble avsluttet i januar 2017.

– Deltakerne har utvist glødende engasjement for hele sektoren i sitt arbeid i prioriteringsrådene, sier Bjørn Helge Kopperud, nestleder i avdeling for tjenester og leveranser.

Nestleder i avdeling for tjenester og leveranser, Bjørn Helge Kopperud.

 

Sektoren kan påvirke tjenestetilbudet ved å melde inn saker til prioriteringsrådene. For å sikre god utvikling av den enkelte tjeneste og UNINETTs tjenestetilbud generelt, er kundemedvirkning svært viktig.

– Vi håper de nye prioriteringsrådene vil bidra til et enda bedre og tettere samarbeid mellom Uninett og kundene fremover, forteller Kopperud.

Felles råd for administrative tjenester

For de administrative tjenestene samles de tre prioriteringsrådene til ett. Det gjøres for å sikre bedre samarbeid og samkjøring, og sterkere forankring av strategi og utvikling av tjenestene.

Viktige oppgaver for rådet blir synliggjøring av felles behov, samt forbedring av prosesser og systemer med tanke på standardisering, forenkling og brukerorientering. I tillegg skal rådet bidra til ytterligere samarbeid og koordinering med de store universitetene (BOTT) i anskaffelsesprosjekter som pågår for administrative støtteverktøy.

– Administrative tjenester har lang og god tradisjon med kunde- og brukermedvirkning gjennom prioriteringsråd og arbeidsutvalg, sier Elin Kristine Olsen, leder av faggruppe for administrative tjenester.

Uninett har fått inn mange gode forslag til kandidater, målet er at det nye rådet konstitueres i løpet av november.

Kundefokus i omorganiseringsprosessen

Kunnskapsdepartementet annonserte i juni at kunnskapssektorens struktur skulle legges om, og det skal blant annet opprettes et nytt tjenesteorgan. Deler av Uninett overføres til det nye tjenesteorganet sammen med BIBSYS og CERES. Prioriteringsrådenes mandat gjelder frem til ny organisering i sektoren er implementert, og vil da bli evaluert og justert etter behov.

– Prioriteringsrådene skal ivareta kundefokuset i den pågående omorganiseringsprosessen i sektoren, forklarer Kopperud.

 

Mer informasjon om Uninetts prioriteringsråd finner du her

 

Deltakere i prioriteringsråd for nett og nettnære tjenester

Kjetil Otter Olsen, Universitetet i Oslo (leder)

Terje Buseth, NTNU

Trond Akerbæk, Høgskolen i Østfold

Tord Tjeldnes, Universitetet i Agder

Brigt Birkeland, Høgskolen i Innlandet

Arnulf Heimsbakk, Meteorologisk institutt

Bjørn Helge Kopperud, Uninett

Vidar Faltinsen, Uninett

 

Deltakere i prioriteringsråd for mellomvare

Hans Kristian Fjeld, Universitetet i Oslo (leder)

Ola Ervik, NTNU

Sidsel Storebø, Universitetet i Bergen

Lars Nesland, Universitetet i Agder

Odd Kristian Lundby, Høgskolen i Innlandet

Ståle Mørch, Høyskolen Kristiania

Bjørn Helge Kopperud, Uninett

Anders Lund, Uninett

 

Deltakere i prioriteringsråd for undervisningsnære systemer

Nils Johan Lysnes, Universitetet i Tromsø (leder)

Ingvild Greve, Universitet i Bergen

Even Halvorsen, Universitetet i Oslo

Stein Erik Skaar, Universitetet i Agder

Hanne Schou Røising, Høgskolen i Østfold

Anne Berit Swanberg, BI

Thorleif Hallén, Uninett

Olav Isak Sjøflot, Uninett