Prioriteringsråd for administrative tjenester

UNINETT har etablert en rekke prioriteringsråd bestående av ressurspersoner fra norsk universitets- og høgskolesektor. Målet med prioriteringsrådene er å sikre at våre tjenester og leveranser er i tråd med våre kunders behov. Prioriteringsrådene er rådgivende, og bistår UNINETT strategisk med å utvikle et relevant og verdiøkende tjenestetilbud.

NB! Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan etableres 1. januar 2018, og i den forbindelse overfører UNINETT tjenester og ansatte til tjenesteorganet. Dette medfører at prioriteringsrådet for administrative tjenester også overføres til Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan f.o.m. 1. januar 2018.

 

Prioriteringsrådet for administrative tjenester har følgende medlemmer:

 • Anita Eriksen, Nord Universitet
 • Lars Petter Mathisrud, Høgskolen i Innlandet
 • Terje Thomassen, Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Solveig Margrethe Roland Svendsberget, Universitetet i Agder
 • Nina Garshol, Høgskulen i Volda
 • Olav Isak Sjøflot, Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan
 • Elin Olsen, Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan 

I tillegg deltar lederne av arbeidsutvalgene knyttet til de administrative tjenester som observatører.

 

Mandat

Prioriteringsrådet skal:

 • bidra til at UNINETTs aktiviteter innen forvaltning av administrative tjenester gir størst mulig nytte og verdi for universitets- og høgskolesektoren.
 • ivareta kunde- og brukerperspektivet for tjenester.
 • forholde seg til relevante tjenester og leveranser i sektoren for øvrig, og bidra til at tjenesteområdene utvikles helhetlig og koordinert.
 • i sitt arbeid legge vekt på koordinering og samarbeid med øvrige initiativ, samt sektorens felles IKT-arkitektur og IKT-strategi.
 • arbeide strategisk rådgivende og forslagsfremmende overfor UNINETT.

 

Oppgaver

Prioriteringsrådets oppgaver skal løses i tråd med formålet, og består av følgende:

 • Være premissleverandør for strategisk videreutvikling og fremme sektorens felles ønsker og behov knyttet til tjenestene
 • Være en diskusjonspartner og aktiv bidragsyter knyttet til den strategiske utviklingen av tjenestene, samt gi innspill til relatert aktiviteter i sektoren der dette er relevant. Herunder bidra til et nært og konstruktivt samarbeid med de tradisjonelle universitetene (BOTT) og anskaffelsesprosjekter som BOTT-samarbeidet gjennomfører
 • Anbefale satsningsområder og prioritere oppgaver knyttet til UNINETTs tjenestetilbud innen administrative tjenester til det felles beste for sektoren
 • Bidra til god dialog og forankring av rådets arbeid i sektoren generelt, og med øvrige råd spesielt

Prioriteringsrådet for administrative tjenester er en sammenslåing av de tidligere prioriteringsrådene for lønns- og personalsystem, økonomirelaterte systemer og for dokumentasjonsforvaltning. Dette er gjort for å sikre bedre samarbeid og samkjøring samt sterkere forankring av strategi og utvikling av tjenestene.

Les mer:

Nye prioriteringsråd