Prioriteringsråd for administrative tjenester

Det er etablert en rekke prioriteringsråd bestående av ressurspersoner fra norsk universitets- og høgskolesektor. Målet med prioriteringsrådene er å sikre at våre tjenester og leveranser er i tråd med våre kunders behov. Prioriteringsrådene er rådgivende, og bistår Unit strategisk med å utvikle et relevant og verdiøkende tjenestetilbud.

NB! Ta kontakt med Unit - www-unit.no - for nærmere informasjon om prioriteringsrådet for administrative tjenester

 

Prioriteringsrådet for administrative tjenester har følgende medlemmer:

 • Anita Eriksen, Nord Universitet
 • Lars Petter Mathisrud, Høgskolen i Innlandet
 • Terje Thomassen, Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Solveig Margrethe Roland Svendsberget, Universitetet i Agder
 • Tor Holmen, Unit
 • Jon Strømme, Unit

I tillegg deltar lederne av arbeidsutvalgene knyttet til de administrative tjenester som observatører.

 

Mandat

Prioriteringsrådet skal:

 • bidra til at Units aktiviteter innen forvaltning av administrative tjenester gir størst mulig nytte og verdi for universitets- og høgskolesektoren
 • ivareta kunde- og brukerperspektivet for tjenester
 • forholde seg til relevante tjenester og leveranser i sektoren for øvrig, og bidra til at tjenesteområdene utvikles helhetlig og koordinert
 • i sitt arbeid legge vekt på koordinering og samarbeid med øvrige initiativ, samt sektorens felles IKT-arkitektur og IKT-strategi
 • arbeide strategisk rådgivende og forslagsfremmende overfor Unit

 

Oppgaver

Prioriteringsrådets oppgaver skal løses i tråd med formålet, og består av følgende:

 • Være premissleverandør for strategisk videreutvikling og fremme sektorens felles ønsker og behov knyttet til tjenestene
 • Være en diskusjonspartner og aktiv bidragsyter knyttet til den strategiske utviklingen av tjenestene, samt gi innspill til relatert aktiviteter i sektoren der dette er relevant. Herunder bidra til et nært og konstruktivt samarbeid med de tradisjonelle universitetene (BOTT) og anskaffelsesprosjekter som BOTT-samarbeidet gjennomfører
 • Anbefale satsningsområder og prioritere oppgaver knyttet til Units tjenestetilbud innen administrative tjenester til det felles beste for sektoren
 • Bidra til god dialog og forankring av rådets arbeid i sektoren generelt, og med øvrige råd spesielt

Prioriteringsrådet for administrative tjenester er en sammenslåing av de tidligere prioriteringsrådene for lønns- og personalsystem, økonomirelaterte systemer og for dokumentasjonsforvaltning. Dette er gjort for å sikre bedre samarbeid og samkjøring samt sterkere forankring av strategi og utvikling av tjenestene.

Les mer:

Nye prioriteringsråd