UH-sky programbeskrivelse, 2016 - 2018

Virksomhetene i norsk UH-sektor skal få gevinster av skyteknologi gjennom effektive og sikre løsninger for en felles portefølje av skytjenester. Dette skal bidra til å forbedre kvaliteten på forskning og utdanning i tråd med målsetningene i strukturmeldingen. 

UH-sky består av fem hovedområder; tre som beskriver ulike områder innenfor skyteknologi og skytjenester, samt to tverrgående aktiviteter som dekker alle disse områdene. Ulike områder vil ha ulik vekt gjennom programperioden. 

Programmet skal ha hovedvekt på å etablere en portefølje av skytjenester og få på plass et forvaltningsapparat (en skymegler) for å formidle tjenestene til sektoren. I første fase vil innsats og midler fordeles omtrent likt mellom de to aktivitetene. Fra år to vil fordelingen dreies mot å få fram skytjenester, mens det forventes at apparatet for formidling av tjenestene vil kreve mindre innsats og gå over i en produksjonsfase. 

Figuren nedenfor illustrerer en gradvis tilnærming til porteføljeutvikling og etablering av skymeglerfunksjonen. Programmet skal prioritere å ta fram skytjenester som allerede er klare for formidling til sektoren (f. eks. UH-Skype, UH-AD, UH-IaaS), for deretter å bidra til å ta fram både sektorutviklede og kommersielle skytjenester. Skymeglerfunksjonen skal bygges opp gradvis. 

 

Porteføljeutvikling og -forvaltning

Prinsipper

Det vil være stor variasjon i typen av skytjenester som skal formidles til sektoren, med tanke på funksjonalitet, kompleksitet, grad av skyegenskaper, type leverandør (kommersiell/ sektoren/ enkeltpersoner), samarbeidskonstellasjoner, modenhet osv. 

Det er spesielt tre prinsipper som bør ligge til grunn for å utvikle en portefølje av skytjenester:

 • Programmet skal velge ut skytjenester som er etterspurte og relevante for sektoren, og gjøre dem tilgjengelig i tråd med en omforent livssyklusmodell for porteføljestyring
 • Leverandører og programmet skal i en første fase samarbeide om en tilfredsstillende oppfyllelse av kriterier for å komme inn i porteføljen 
 • Programmet skal bidra til både å finne gode, kommersielle skytjenester og til å ta fram sektorutviklede skytjenester. Bidrag til finansiering av ny- eller sektorutviklede tjenester besluttes av styringsgruppen på bakgrunn av prosjektforslag med budsjett fra de som har idé om en tjeneste. 

Som overordnet prinsipp gjelder at skymegleren primært skal formidle skytjenester, dvs. finne fram til tjenester, klargjøre dem i samarbeid med leverandør, rulle ut tjenestene og gjøre dem tilgjengelig for sektoren samt overvåke forbruk og sørge for betalingsrutiner. Skymegleren skal ha ansvar for forvaltning. Forvaltning innebærer videreutvikling av tjenesten innenfor skymeglerens portefølje og håndtering av avtaleverk som gjelder relasjonen mellom bruker og leverandør. Leverandøren håndterer avtaleverk som regulerer forpliktelsene for selve tjenesteleveransen. Forhold knyttet til drift av selve skytjenesten reguleres mellom leverandør av skytjenesten, og bruker av skytjenesten. Det kan forekomme avvik fra prinsippet, særlig i programmets tidlige fase. 

Mål

UH-sky skal etablere en portefølje av brukerorienterte skytjenester for UH-sektoren, og et system for utvikling og forvaltning av denne porteføljen.

Porteføljeutvikling og -forvaltning skal systematisk og i tett samarbeid med UH-sektoren bidra til økt kunnskap om tilgjengelige skytjenester som kan gi god nytte i sektoren, kartlegge sektorens behov, koble UH-virksomhetene opp mot aktuelle leverandører av skytjenester, samt bidra med «verdiøkende» mellomvareløsninger som gjør det enkelt for sektoren å ta i bruk nye skytjenester.

For å oppnå dette har vi følgende hovedmålsettinger i programperioden:

 1. Kartlegge hvilke tjenester virksomhetene i sektoren trenger, hvilke tjenester som benyttes i dag (lokalt og «i skyen») og hva som finnes på markedet av aktuelle skyløsninger.

 2. Etablere og formidle hvilke felles krav (juridiske, sikkerhetsmessige, tekniske og merkantile) sektoren stiller til skytjenester. Fastsette kriterier for valg av tjenester, herunder særskilt kommersielle kontra sektorutviklede løsninger.

 3. Støtte implementering og bruk av skytjenester gjennom teknisk tilrettelegging og tilpasning (mellomvare) og administrativ støtte (maler, sjekklister, beste praksis, osv.) 

Infrastrukturplattform

En skybasert infrastrukturplattform består av ulike skybaserte infrastrukturløsninger (IaaS, lagring, , PaaS, containere, m.v.) som fungerer sammen på en sømløs måte. Denne typen løsninger er i liten grad tatt i bruk av UH-sektoren i dag, men med de store forventede gevinstene dette har, bør det legges til rette for at sektoren kan ta dem i bruk i mye større grad. Sektoren trenger mer kunnskap om når man skal bruke hvilke løsninger og bedre kompetanse på hvordan man tar i bruk de ulike løsningene som finnes. I tillegg må det legges til rette for samhandling mellom ulike skybaserte løsninger, og mellom skybaserte løsninger og lokal, sektorspesifikk infrastruktur. 

UH-sky skal utrede nærmere hvordan en skybasert infrastrukturplattform kan utvikles og fungere i et kort- og langsiktig perspektiv, samt prøve ut, pilotere og etablere faktiske operative løsninger. Det er et mål at UH-sektoren etablerer og tar i bruk et forvaltningsmiljø for en sikker skybasert infrastruktur av hensiktsmessige og kostnadseffektive plattformer som samhandler på en sømløs måte gjennom etablerte mellomvareløsninger for sektoren. 

For å oppnå dette, har vi følgende hovedmålsettinger frem mot 2018/2019: 

 • Kunnskap om alternativene 
  Sektoren skal ha kunnskap om de ulike løsningene som er tilgjengelige, vite hvor de finnes og til hvilke formål/oppgaver de kan bruke hvilke løsninger. 
 • Kompetanse på løsningene som tas i bruk 
  Sektoren skal ta i bruk løsningene på riktig måte, gjøre de riktige vurderingene og forberedelsene samt nødvendige endringer i eksisterende rutiner og arbeidsmåter.

 • Gode løsninger for innlogging, grupper og datautveksling 
  Løsninger for innlogging, grupper og datautveksling skal brukes på tvers i både skytjenester og mer spesifikke tjenester for forskning og utdanning, slik at brukerne i begge tilfeller bringer med seg sin sektorspesifikke kontekst til tjenesten, og får god samhandling på tvers av tjenester. 

 • Samhandling med lokal/sektorspesifikk infrastruktur 
  Sektoren har fortsatt enkelte tjenester som må være plassert i lokale datasentre grunnet høye krav til ytelse, responstid og sikkerhet. Infrastrukturplattformen skal samhandle godt med de lokale løsningene. 

Skymegler

UH-sky skal sørge for en skymegler som formidler skytjenester til sektoren på en sikker og effektiv måte ut fra beste praksis for arkitektur, leveranse- og forretningsmodeller for skytjenester.

Skykonseptet er i stadig utvikling, så også funksjonen skymegler. Skymegleren må ha rutiner, mekanismer og et kompetansemiljø for effektiv anskaffelse og styring av en portefølje av skytjenester. Denne delen av programmet henger tett sammen med porteføljeutvikling og -forvaltning.

Skymeglerfunksjonen skal utvikles og innføres innenfor UH-sky på kort sikt, samtidig som det må legges opp til etablering av en permanent funksjon etter programmets avslutning.

For å oppnå dette har vi følgende hovedmålsettinger i programperioden: 

 • Etablere rutiner og mekanismer for porteføljestyring 
  Skymegleren skal i tett dialog med UH-sektoren tilby skytjenester fra mange typer leverandører. Hele prosessen fra idé til en ny tjeneste via innføring, forvaltning og avvikling må være identifisert og gjort kjent for potensielle leverandører og brukere, og apparatet for å forvalte rutinene og mekanismene skal være operativt. 
 • Kompetansesenter for effektive skyanskaffelser
  Skytjenestene skal anskaffes og formidles på en effektiv måte, slik at tiden fra behov til faktisk tilgang er i tråd med forventinger til skytjenester. Kompetanse- og tidkrevende prosesser knyttet til avtaleverk både for leveransesiden og brukersiden, jus- og sikkerhetsvurderinger samt betalingsmodeller skal effektiviseres og automatiseres. 
   

Teknologiutvikling og kunnskapsoverføring

Skyteknologi og skytjenester innebærer et paradigmeskifte i måten å organisere og bruke IKT på. For at norsk UH-sektor skal lykkes i å utnytte dette på en formålstjenlig måte, er det nødvendig å utvikle og dele kunnskap på alle nivåer i sektoren. 

UH-sky skal etablere, utvikle og bruke kompetanse i UH-sektoren innenfor skybaserte løsninger og tjenester og tilhørende teknologi- og kompetanseområder, som for eksempel sikkerhet, overvåking og analyse. Dette skal skje både innenfor programmets tre hovedområder og gjennom faggrupper på tvers av områdene. 

For å oppnå dette har vi følgende hovedmålsettinger i programperioden: 

 • Systematisk innhente/bygge opp kompetanse innenfor skyteknologi og skytjenester i UH- sektoren. 

 • Sørge for deling av kunnskap på tvers i sektoren. Etablere en delingskultur.

 • Stimulere til utvikling av skytjenester og applikasjoner som utnytter skyteknologi – også internt i sektoren.

 • Bygge eksperimentelle tjenester og samarbeide med konkrete forskningsmiljø/prosjekter og utvikle løsninger i tråd med deres behov.

 • Ha et særskilt fokus på dataanalyse, da det forventes at dette blir en viktig ingrediens i morgendagens forskning og utdanning.

Kommunikasjon og formidling

Skyteknologi og -tjenester krever en endring i hvordan UH-sektoren forholder seg til anskaffelse/utvikling og bruk av tjenester. Dette vil kreve kommunikasjon med og kunnskapsformidling til ulike grupper. Det må utvikles dialog og skapes tillit, slik at UH- skyprogrammet blir en naturlig samarbeidspartner for UH-institusjoner som planlegger innføring av nye skytjenester. Det er et overordnet mål å bidra til størst mulig standardisering i sektoren, og da er det viktig at UNINETT og UH-skyprogrammet fremstår som en nøytral og troverdig «kompetansemegler» på området. Kommunikasjon blir et viktig virkemiddel i programmet.

For å oppnå dette har vi følgende hovedmålsettinger fram mot 2018/2019: 

 • Sikre en løpende dialog med UH-sektoren om behov og muligheter knyttet til skytjenester. 

 • Sørge for god dialog med aktuelle partnere og leverandører. 

 • Markedsføring/informasjon/spredning av beste praksis innenfor skytjenester.

 • Bidra til implementering og bruk av skytjenester i UH-sektoren. 

Interessenter

Her beskrives de viktigste gruppene UH-sky aktivt skal samhandle med og hente ressurser fra. De viktigste interessentene er:

 • IT-avdelingene i UH-sektoren
  IT-avdelingene vil som regel være involvert i beslutninger om og innføring av skytjenester. De er også aktuelle som utviklere og leverandører av skytjenester til resten av sektoren, leverandører av ressurser og kompetanse til UH-sky bidragsytere til kompetanseutvikling, erfaringsutveksling, utvikling av beste praksis og som deltakere i referansegruppe og faggrupper. 
 • Brukere i UH-sektoren 
  De institusjonene, enhetene og personene som skal ta i bruk skytjenester i UH-sektoren er en avgjørende målgruppe for programmet. Det er viktig å nå fram til beslutningstakere, forskere, forskningsmiljøer, forelesere, studenter og administrativt ansatte med relevant informasjon om skytjenester. Dette må skje i samarbeid med IT-avdelingene og andre partne

 • Partnere 
  UH-sky kommer til å samarbeide med virksomheter, enheter og fagmiljøer både i og utenfor UH-sektoren og UNINETT om utvikling av kompetanse og løsninger. Videre er det allerede etablert samarbeid om skytjenester i Norden gjennom NORDUnet og i Europa gjennom GÈANT. Resultatene fra dette skal bringes inn i programmet og nyttiggjøres til det beste for sektoren. 

 • Skyleverandører 
  En felles satsing på skytjenester i UH-sektoren har blant annet som formål å standardisere krav og aggregere behov for å framstå samlet og med tyngde overfor leverandører av skytjenester til sektoren. Spesielt kommersielle skyleverandører vil være en viktig målgruppe med tanke på å formidle krav og behov for å sikre gode betingelser og tilpassede tjenester.

Denne siden ble sist oppdatert 25.08.2016.