Prosjektrammeverk

Hensikten med prosjektrammeverket er å bidra til en mer effektiv prosjektgjennomføring, samt øke kommunikasjon og gjennomsiktighet på tvers av Uninetts avdelinger og selskap. Det skal skape en enhetlig fremtreden mot kunder og oppdragsgivere, samt bidra til økt oversikt over hele konsernets virksomhet.

Uninetts prosjektrammeverk er en tilpasset versjon av en felles prosjektmodell for offentlig sektor utarbeidet av DIFI – www.prosjektveiviseren.no.

Prosjektrammeverket skal benyttes av alle prosjekter i Uninett som har et totalbudsjett over gjeldende terskelverdi (inkludert timekostnader). Det består av fem faser; idé-, planleggings-, gjennomførings-, overleverings- og gevinstrealiseringsfasen. Mellom hver fase må prosjektet passere et beslutningspunkt, hvor en ledergruppe har ansvaret for behandlingen av prosjektet. Ved hvert beslutningspunkt er det krav til hvilken dokumentasjon som skal foreligge, og denne dokumentasjonen skal godkjennes i beslutningspunktet før prosjektet kan gå over i neste fase.

Prosjektgodkjenning

Alle prosjektmandater med totalbudsjett over gjeldende terskelverdi skal godkjennes i Uninetts toppledergruppe (B1). Prosjekter med lavere budsjett godkjennes i ledergruppen til den enkelte avdeling/det enkelte selskap.

Underlagsdokumenter til godkjenningen og eventuelle spørsmål til godkjenningsprosessen rettes til respektive avdelingsdirektører. Underlagsdokumenter må sendes senest to virkedager før aktuelt ledermøte.

Prosjekteiere

Prosjekteiere skal bruke minimum én arbeidsdag per måned for hvert prosjekt han/hun er prosjekteier for. Vi etterstreber aktivt og godt prosjekteierkap i Uninett, og involvering i de enkelte prosjektene er en suksessfaktor for å oppnå dette.

Prosjekteiere er ansvarlig for Uninetts leveranse i prosjektene de er eiere for. De er ansvarlig for sluttresultatet av prosjektene.

Prosjekteierne er ansvarlig for at det utarbeides et notat, og for at prosjektet går igjennom beslutningspunktene i henhold til prosjektrammeverket.

Prosjektledere

Prosjektlederen leder dag-til-dag arbeidet for prosjektet, og rapporterer primært til prosjekteier.

Prosjektleder er ansvarlig for utarbeidelsen av all dokumentasjon etter B1. Målet er at dette ikke skal føles som unødvendig ekstraarbeid, men være en støtte i ledelsen av prosjektet, samt bedre samarbeidet mellom prosjektleder, prosjekteier, oppdragsgiver og eventuelle andre interessenter. Malene gir klare retningslinjer for hva dokumentasjonen skal inneholde.