I gjennomføringsfasen skal prosjektresultatet designes og utvikles. Det enkelte selskap/avdeling står fritt til å benytte egen metodikk under prosjektgjennomføringen.For eksempel  SCRUM, RUP, XP, fossefall osv.

Fokus for gjennomføringsfasen er å produsere produktene, løsningene og/eller resultatet som oppfyller formålet og prosjektmålet, definert i prosjektets mandat og plan. Dokumentene produsert i idefasen og planleggingsfasen skal brukes aktivt, for å bidra til en felles forståelse i prosjektgruppa rundt prosjektets prioriteringer, mål og fremdrift. Alle styringsdokumenter kan oppdateres i prosjektperioden, men endringer skal godkjennes av prosjekteier. Ved større endringer skal oppdragsgiver orienteres. Husk at oppdaterte dokumenter skal publiseres på Uninetts planweb.

Underveis i gjennomføringsfasen er det spesielt viktig for prosjektleder å følge opp informasjonstiltakene og rapporteringskravene spesifisert i prosjektplanen. Det bør i tillegg utarbeides en overleveringsplan som skal framlegges ved B3.

Statusrapportering

Alle prosjekter i Uninett skal jevnlig rapportere status til prosjekteier/styringsgruppe. Hvor ofte og på hvilken måte rapporteringen skal foregå er opp til prosjekteier og/eller selskapsledelsen, og skal være besluttet i B2. Det er viktig at prosjekteier/styringsgruppe gir prosjektleder tilbakemelding og oppfølging av statusrapportene som blir levert.

Det er opp til hvert enkelt selskap eller avdeling om denne skal benyttes. Uavhengig av hvilken rapporteringsmetode som benyttes kreves det at statusrapporter for alle prosjekter i konsernet minimum inneholder:

 • Økonomistatus
  • Timeforbruk
  • Påløpte kostnader
 • Risikostatus
 • Milepælsrapportering

Dersom prosjektet av ulike årsaker ikke har gått etter planen, skal følgende punkter også inkluderes i statusrapporten:

 • Avvik
 • Årsak til avvik
 • Konsekvenser av avvik
 • Korrigerende tiltak som skal iverksettes for å minimere konsekvensen av avviket
   

Overleveringsplan (Mal)

Overleveringsplanen utarbeides av prosjektleder og den/de i linjeorganisasjonen som skal forvalte resultatet av prosjektet. Overleveringsplanen skal sikre at de riktige personene ansvarliggjøres, samt klargjøre mottakerorganisasjonen til å overta prosjektet. Planen skal fastsette hva som skal overleveres, når det skal overleveres og til hvem det skal overleveres. Overleveringsplanen kan fritt endres frem til B3, hvor den skal opp til godkjenning av ledergruppa.

 >>Mal for overleveringsplan

 

Årsbudsjett (Mal)

For prosjekter som går over ett eller flere årsskifter, skal det i god tid før hvert årsskifte utarbeides et årsbudsjett som grunnlag for godkjenning av ressursuttak og direktekostnader kommende budsjettår. Dette gjelder ikke prosjekter med start- og sluttdato samme år.

>> Mal for årsbudsjett