Programmer i Uninett er en samling prosjekter med sentral styring og koordinering for å oppnå gevinster som ikke er mulig å oppnå ved individuell gjennomføring.

 

Rutiner for program i Uninett

Programmer etableres i Uninett når det er ønskelig å gjennomføre et sett med prosjekter for å oppnå strategiske mål, og/eller ved etablering av nye forretningsområder. Programmene kan kun bestå av prosjekter, de er tidsavgrenset og har dedikert finansiering.

Program i Uninett har to faser:

  • Fase 1
  • Fase 2

Fase 1

Programmer i fase 1 har uavklart finansiering for hele eller deler av programperioden. Programmene etableres ved at mandat godkjennes i Uninetts ledergruppe. Dette mandatet har ingen formkrav, men skal utarbeides og/eller forsvares av intern programeier.

Ved godkjenning av mandatet skal ledergruppen fastsette økonomiske og ressursmessige rammer for programmet for det påfølgende året. Dersom programmet ikke har formelt avklart finansiering for hele programperioden i løpet av det første året, må ledergruppen fastsette nevnte rammer også for det påfølgende året.

Fase 2

Når et program har avklart finansiering for hele programperioden flyttes det til fase 2. Da skal det utarbeides et nytt mandat som skal godkjennes av Uninetts ledergruppe samt eventuelle eksterne finansiører. Mandatet skal utformes i tråd med Uninett sin mal for programmandat - som kan lastes ned her:

 >> Mal for programmandat

I tillegg skal det utarbeides en handlingsplan for programperioden, som også skal være utarbeidet i henhold til Uninett sin mal:

 >> Mal for handlingsplan - program

Formkravene er veiledende, da ekstern finansiør og/eller prioriteringsråd kan påvirke denne.

Det er imidlertid påkrevd at handlingsplanen skal redegjøre for prinsippene rundt overlevering fra programmet til linjeorganisasjon. Dette kan for eksempel være når i programperioden overlevering skal foregå, samt hvem som er overordnet ansvarlig for mottak i linjeorganisasjonen. Det enkelte prosjekt i programmet skal ha egne overleveringsplaner som beskriver detaljene i overleveringene.

Handlingsplanen skal godkjennes av Uninetts ledergruppe, samt ekstern styringsgruppe/prioriteringsråd dersom dette er opprettet. Programmets handlingsplan skal revideres årlig i tråd med Uninetts planprosess.

Time- og kostnadsføring

Ved godkjenning av programmandat tildeles et prosjektnummer i økonomisystemet for registrering av timer og direktekostnader. Det er kun administrasjon av programmet som skal belastes dette prosjektnummeret, og omfanget skal holdes på et minimum. All annen (faglig) aktivitet skal belastes egne prosjekter som startes innunder programmet.

Oppstart av prosjekter i programmet gjøres i henhold til Uninetts prosjektrammeverk.