Samarbeid for fellesløsninger

UNINETT-konferansen 2017 startet tirsdag 21. november. Årets hovedtema er «What’s in it for me?», og konferansen setter brukeren i sentrum. Over 500 deltakere fra universitets- og høgskolesektoren er samlet i Trondheim for å diskutere brukermedvirkning.

Samarbeid

Konferansen ble innledet av assisterende departementsråd i Kunnskapsdepartementet, Espen Aasen, som snakket om digitalisering og arbeidet med omstruktureringen i kunnskapssektoren. Aasen understreket i sitt foredrag viktigheten av samarbeid.

– Samarbeidet innebærer fellesløsninger og felles investeringer. Hver gang en institusjon skal investere i IKT, må de spørre seg selv: Hvorfor skal vi gjøre dette alene? Bør vi ikke gå sammen med andre om det?

Omorganiseringsprosessen

Kunnskapsdepartementet la i juni frem regjeringens plan for ny organisering av virksomhetene som leverer fellestjenester i kunnskapssektoren. Der fremgår det at det blant annet skal opprettes nytt tjenesteorgan under Kunnskapsdepartementet. Deler av UNINETT overføres til det nye tjenesteorganet, sammen med BIBSYS og CERES.

– Dette tjenesteorganet skal blant annet forvalte digitaliseringsstrategien, og det får beslutningsmyndighet slik at det sikrer effektivitet og god ressursutnyttelse. Og nok en gang, et slikt organ blir ingen suksess hvis det ikke går i takt med omverdenen og jobber frem løsninger som brukerne trenger. Det er derfor helt sentralt at brukerne har god medvirkning, sa Aasen.

Gjennomføringsevne og felles byggeklosser

Etter Espen Aasens foredrag overtok administrerende direktør i UNINETT, Roar Olsen, scenen. Olsen snakket om veien videre for UH-sektoren. Med foredraget stilte han spørsmålene: Hva skal til for at vi som sektor også i fortsettelsen skal lage gode fellestjenester? Hvilke felles byggeklosser må vi etablere for å realisere de tjenestene og ambisjonene som er beskrevet i digitaliseringsstrategien? 

Administrerende direktør i UNINETT, Roar Olsen, snakket om gjennomføringsevne og felles byggeklosser under åpningen av UNINETT-konferansen 2017. Foto: Mattis Daae, UNINETT AS

Samarbeid for å oppnå skalafordeler

I likhet med Aasen fra Kunnskapsdepartementet mente også Olsen at samarbeid i sektoren er nødvendig.

– Hvis vi alle skulle investere, drifte og forvalte IKT hver for oss, så ville enhetskostnadene blitt for høye. Hvis vi går sammen, både BOTT og alle øvrige institusjoner, kan vi oppnå gode skalafordeler til fellesskapets beste, sa Olsen i sitt foredrag.

Styrings- og finansieringsmodeller

Olsen pekte på at styrings- og finansieringsmodeller skaper den reelle gjennomføringsevnen.

– Strategien peker i en retning, og vi får nå en aktør med beslutningsmyndighet. Men hvis vi ikke har gode styringsmodeller, hvem har da fullmakt til å beslutte hva? 

Friske midler over statsbudsjettet blir nok mer og mer en sjeldenhet, ifølge Olsen. Han mener at en aktuell løsning er å bruke rammene som allerede finnes.

­– Da kommer vi inn på samfinansiering. Alle aktørene må bidra med sin andel når det skal gjøres en investering.

Olsen mener det er viktig at departementet her tar styringen og legger rammene i sine tildelingsbrev.

– Min erfaring er at vage formuleringer i tildelingsbrevet ikke er nok. Man må gå lenger i å konkretisere hva og hvordan.

Se filmen fra første dag av UNINETT-konferansen 2017