Samarbeid om Learning Management Systems i UH-sektoren

UNINETT har i den senere tid fått flere henvendelser fra UH-sektoren vedrørende felles initiativ knyttet til LMS (f.eks. Fronter, It’s learning). UNINETT mener at dette er et felt der man kan få gevinster ut av et samarbeid ved å følge samme arbeidsmetodikk som vi allerede benytter ved innkjøp og forvaltning av sektorens øvrige felles administrative systemer.

UNINETT ønsker derfor å invitere til et sektorsamarbeid knyttet til LMS, i form av en arbeidsgruppe

Første samling februar 2013
Vi ser for oss en arbeidsgruppe på 7-8 personer med god kjennskap til LMS og bruken av disse og med et ønske om å være med på å etablere et samarbeid i UH-sektoren. Gruppedeltakerne bør ha kapasitet til å bidra og mulighet til å prioritere arbeidet. Det vil ikke være stor arbeidsmengde relatert til aktiviteten, men noen reisedager må påregnes. Vi håper å kunne etablere gruppen over nyttår og tar sikte på å gjennomføre første samling innen utløpet av februar 2013.

Aktuelle kandidater til arbeidsgruppen kan meldes inn til prosjektleder Anders Andreassen pr. e-post med navn og øvrige kontaktdetaljer. Frist for å melde inn kandidater settes til 11. januar 2013.

Bakgrunn: spørreundersøkelser viser interesse for LMS-samarbeid
I desember 2010 ble det gjennomført en LMS-samling ved NTNU hvor mulighetene for samarbeid knyttet til LMS ble diskutert. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant deltakerne. Videre ble det våren 2012 gjennomført en spørreundersøkelse i regi av UNINETT for å få mer informasjon om behovene på denne siden i sektoren og finne ut om det er grunnlag for samarbeid på ett eller flere områder knyttet til LMS i universitets- og høgskolesektoren.

Ut fra de innspillene vi har fått gjennom samlingen og spørreundersøkelsen ser vi at det er flere områder innenfor LMS hvor det kan være aktuelt med et sektorsamarbeid. Flere har avtaler som nærmer seg kontraktsutløp og det er da naturlig å se på mulighetene for å inngå felles innkjøpsavtaler for LMS.

Integrasjon mot andre systemer
Erfaringsmessig vet vi at man også bør se på mulighetene for samarbeid rundt integrasjonsarbeid mot andre systemer, samarbeid på tvers av organisasjonsgrenser og best mulig utnyttelse og bruk av systemene (beste praksis, - erfaringsutveksling).

Invitasjon til deltakelse i arbeidsgruppe for LMS (pdf)