9 resultater

Resultater

The 26th NORDUnet conference

NORDUnet and RHnet welcomes you to the 26th NORDUnet conference in Reykjavik, Iceland, June 7-9 2011.

FileSender 1.0 available for download

After 19 beta releases and one release candidate FileSender 1.0 release is now finally available for download.

NORDUnet

NORDUnet er et samarbeid mellom forskningsnettene i de 5 nordiske landene Norge (UNINETT), Sverige (SUNET), Danmark (Forskningsnettet), Finland (Funet) og Island (RHnet). Selskapet binder sammen de 5 forskningsnettene, og er knutepunktet mellom Norden og resten av verden.

I fellesskap driver de nordiske forskningsnettene og NORDUnet en eInfrastruktur for forskning og utdanning i internasjonal toppklasse. NORDUnet-samarbeidet gir de nordiske akademiske nettene mer kostnadseffektive internasjonale løsninger enn om hvert land skulle operert på egenhånd, samtidig som det gir de nordiske land tung innflytelse når det gjelder utforming av internasjonal nett-topologi og valg av tekniske løsninger.

Tjenester

NORDUnet tilbyr nett-tjenester utelukkende basert på Internettprotokollene over en kombinasjon av leide linjer og Internettjenester levert av internasjonale operatører. I tillegg til basis Internettjenester driver NORDUnet en DNS rot-tjener, informasjonstjenester og tilbyr NetNews og MBONE-tilknytning til de nasjonale nettene. NORDUnet koordinerer også de nasjonale nettenes CERT-aktiviteter (Computer Emergency Response Team), og er Nordens representant mot GÉANT3 og DANTE.

Historikk

NORDUnet er resultatet av et nordisk samarbeid finansiert av Nordisk Ministerråd på midten av 1980-tallet. Et operativt NORDUnet-samarbeid ble formalisert i 1989, og fra 1995 omgjort til et dansk aksjeselskap.

Nettkart

TERENA

TERENA er den europeiske interesseorganisasjonen for nasjonale forskningsnett. UNINETT har vært medlem av TERENA siden starten og før det var vi medlem av forløperen RARE fra 1987. I tillegg til å koordinere det faglige samarbeidet mellom forskningsnettene i Europa har TERENA også en viktig rolle som rådgiver til EU om den teknologiske utviklingen innen nettinfrastruktur. Utredninger som TERENA organiserer blir gjerne omsatt til konkrete tiltak i regi av de ulike rammeprogrammene som EU administrerer.

TERENA har en rekke arbeidsgrupper, såkalte TaskForces (TF), der UNINETT er aktiv deltaker og bidragsyter:
•    TF-CSIRT: Computer Security Incident Response Teams
•    TF-EMC2: European middleware coordination and collaboration
•    TF-Mobility and Network middleware: Mobile technology, middleware, roaming
•    TF-MSP: Management of Service Portfolios
•    TF-CPR: Communications and Public Relations
•    TF-Storage: Data storage and management infrastructures. Initiert av UNINETT.

 

Internasjonalt arbeid

UNINETT legger stor vekt på samarbeid med utenlandske forskningsnett og andre inetrnasjonale aktører innen våre fagfelt. Via forskningsnettet er rundt 200 norske utdannings- og forskningsinstitusjoner med mer enn 300 000 brukere, knyttet opp mot internasjonale forskningsnett. UNINETT har i tillegg bred internasjonal aktivitet gjennom forskningsprosjekter og standardiseringsarbeid innenfor ulike fagfelt.

Kalmar2 – ett brukernavn innenfor nordisk høyere utdanning

UNINETT har stått sentralt i arbeidet med å forene påloggingssystemene i de nordiske landene gjennom Kalmar2. Med denne sammensyingen er det nå mulig for studenter og ansatte ved UH-institusjoner over hele Norden å logge seg på web-baserte tjenester med sitt eksisterende brukernavn og passord – og slippe å be om et spesifikt for den enkelte nettsiden.

Kalmar2 er løsningen på behovene for samarbeid og deling over landegrensene innenfor forskning og undervisning. Målet er å styrke nordisk samarbeid, basert på den eksisterende infrastrukturen for rollebasert tilgang. Kalmar2 begrenser seg ikke til Norden, Andre land kan bli medlemmer, dersom de oppfyller de strenge kriteriene Kalmar2 stiller til identitetsforvaltning.

Arbeidet med Kalmar2 ble finansiert av NordForsk. Landene som deltar er Norge, Finnland, Danmark, Sverige og Island.
 

GÈANT3 former morgendagens Internett

Det europeiske GÉANT3-prosjektet har som ambisjon å forme morgendagens internett gjennom nyvinninger innen nettverk og avanserte brukertjenester. Prosjektet skal utvide mulighetene for felleseuropeisk forskning og samarbeid. UNINETT deltar i dette prosjektet sammen med forskningsnett i hele Europa.

Prosjektet går til 2013 og har blitt bevilget 93 millioner Euro fra EU-komminsjonen gjennom EUs 7. rammeprogram. De europeiske forskningsnettene har stilt opp med et tilsvarende beløp. Kjernen i prosjektet er et dedikert pan-europeisk høyhastighetsnett, bestående av 50 000 km optisk fiberkabel. Dette knytter sammen om lag 40 millioner brukere fra mer enn 8 000 institusjoner, og gjør dem i stand til å utveksle store mengder data og samarbeide på tvers av landegrenser og fagdisipliner.

Norge tilkoblet gjennom NORDUnet

NORDUnet er et samarbeid mellom forskningsnettene i de 5 nordiske landene, og er Nordens representant inn i GÈANT3. Norden bidrar betydelig til de ulike aktivitetene i GÈANT3-prosjektet, og UNINETT leder aktiviteter innen blant annet identitetssamarbeid og utvikling av campusnett.

Campus Best Practice - nytt satsingsområde basert på GigaCampus

UNINETT leder et nytt satsningsområde innen GÈANT3, Campus Best Practice. Målet er å styrke koordineringen og erfaringsutveklingen mellom europeiske universiteters campusnettutbyggere ved å adoptere GigaCampus-modellen i flere land i Europa. Utover Norge skal Finland, Tsjekkia og Serbia delta som pilotland. Hovedfokus i de to første årene av prosjektet blir å organisere nasjonale initiativ i disse landene.

Personer fra de nasjonale forskningsnettene i de tre landene (henholdsvis FUNET, CERNET og AMRES) får det lokale ansvaret. UNINETTs rolle blir, foruten å drive egen nasjonal campuskoordinerende aktivitet videre, å være en pådriver og tilrettelegger. UNINETT skal aktivt formidle de norske erfaringene, men forventer også å lære av utfordringer og erfaringer de andre pilotene har erfart og vil erfare i programperioden.

Morgendagens løsninger for identitetsforvaltning

UNINETT leder også prosjektet «Identity Federation» i GÉANT3. I dette prosjektet skal man løse en del av de tekniske utfordringene man står ovenfor i dag innen identitetsforvaltning i utdanningsektoren, samt å se på morgendagens løsninger.

Nettverkenes nettverk

GÉANT-nettverket og de nasjonale forskningsnettene utgjør GÉANTs tjenesteområde. Dette nettverkenes nettverk tilbyr pålitelig, sømløs og transparent forbindelse fra bruker til bruker, i tillegg til et bredt spekter av tjenester som gjør det til verdens mest avanserte forskningsnettverk. I tjenestespekteret ligger muligheten for reservert båndbredde, virtuelle nettverk, verktøy for nettovervåkning og sikre autoriseringstjenester.

DANTE er driftsorganisasjon

DANTE er en ikke-kommersiell organisasjon etablert i 1993 av de europeiske forskningsnettene for å planlegge, utvikle og drive avanserte forskningsnettverk på europeisk nivå. DANTE er delvis finansiert av EU-kommisjonen og har ansvaret for utvikling og drift av GÈANT-nettverket.

PRACE

Formålet med PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) er å bygge et pan-europeisk nettverk i verdensklasse for tungregning (HPC - High Performance Computing), som skal betjene alle vitenskapelige disipliner. Dette er et ambisiøst prosjekt som involverer regjeringer, bevilgende myndigheter, tungregningssentre og brukermiljøene innen forskning og industri.

Kontinuerlig fornyelse

De høye kravene til kapasitet og tjenester som stilles til en slik infrastruktur innebærer en kontinuerlig fornyelse. Superdatamaskinene som skal brukes har typisk en levetid på 3 år. Arkitektur, systemer og applikasjoner utvikles stadig, og til enhver tid vil det være 3 - 5 ulike systemer som må være i drift fordi de er best skikket på hver sine felt. Den eneste løsningen på denne utfordringen er en distribuert infrastruktur - siden ingen enkelt institusjon har kapasitet til å være vertskap for en installasjon som dekker alle behov. PRACE legger grunnlaget for en pan-europeisk infrastruktur med dette formålet, inkludert applikasjonsstøtte og nettverks- og gridtilgang.

UNINETT Sigma er partner i PRACE, på vegne av det norske tungregningsmiljøet.

TERENA-konferansen 2010: om å leve nettverkslivet

TERENA Networking Conference (TNC) finner sted fra 31. mai til 3. juni i Vilnius, Litauen. Årets konferanse har tema "Living the Network Life" - om å leve nettverkslivet.