7 resultater

Resultater

FileSender 1.0 available for download

After 19 beta releases and one release candidate FileSender 1.0 release is now finally available for download.

NORDUnet

NORDUnet er et samarbeid mellom forskningsnettene i de 5 nordiske landene Norge (UNINETT), Sverige (SUNET), Danmark (DeIC), Finland (Funet) og Island (RHnet). Selskapet binder sammen de 5 forskningsnettene, og er knutepunktet mellom Norden og resten av verden.

I fellesskap driver de nordiske forskningsnettene og NORDUnet en eInfrastruktur for forskning og utdanning i internasjonal toppklasse. NORDUnet-samarbeidet gir de nordiske akademiske nettene mer kostnadseffektive internasjonale løsninger enn om hvert land skulle operert på egenhånd, samtidig som det gir de nordiske land tung innflytelse når det gjelder utforming av internasjonal nett-topologi og valg av tekniske løsninger.

Tjenester

NORDUnet tilbyr nett-tjenester utelukkende basert på Internettprotokollene over en kombinasjon av leide linjer og Internettjenester levert av internasjonale operatører. I tillegg til basis Internettjenester driver NORDUnet en DNS rot-tjener, informasjonstjenester og tilbyr NetNews og MBONE-tilknytning til de nasjonale nettene. NORDUnet koordinerer også de nasjonale nettenes CERT-aktiviteter (Computer Emergency Response Team), og er Nordens representant mot GÉANT3 og DANTE.

Historikk

NORDUnet er resultatet av et nordisk samarbeid finansiert av Nordisk Ministerråd på midten av 1980-tallet. Et operativt NORDUnet-samarbeid ble formalisert i 1989, og fra 1995 omgjort til et dansk aksjeselskap.

Nettkart

Internasjonalt arbeid

UNINETT legger stor vekt på samarbeid med utenlandske forskningsnett og andre inetrnasjonale aktører innen våre fagfelt. Via forskningsnettet er rundt 200 norske utdannings- og forskningsinstitusjoner med mer enn 300 000 brukere, knyttet opp mot internasjonale forskningsnett. UNINETT har i tillegg bred internasjonal aktivitet gjennom forskningsprosjekter og standardiseringsarbeid innenfor ulike fagfelt.

Kalmar2 – ett brukernavn innenfor nordisk høyere utdanning

UNINETT har stått sentralt i arbeidet med å forene påloggingssystemene i de nordiske landene gjennom Kalmar2. Med denne sammensyingen er det nå mulig for studenter og ansatte ved UH-institusjoner over hele Norden å logge seg på web-baserte tjenester med sitt eksisterende brukernavn og passord – og slippe å be om et spesifikt for den enkelte nettsiden.

Kalmar2 er løsningen på behovene for samarbeid og deling over landegrensene innenfor forskning og undervisning. Målet er å styrke nordisk samarbeid, basert på den eksisterende infrastrukturen for rollebasert tilgang. Kalmar2 begrenser seg ikke til Norden, Andre land kan bli medlemmer, dersom de oppfyller de strenge kriteriene Kalmar2 stiller til identitetsforvaltning.

Arbeidet med Kalmar2 ble finansiert av NordForsk. Landene som deltar er Norge, Finnland, Danmark, Sverige og Island.
 

PRACE

Formålet med PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) er å bygge et pan-europeisk nettverk i verdensklasse for tungregning (HPC - High Performance Computing), som skal betjene alle vitenskapelige disipliner. Dette er et ambisiøst prosjekt som involverer regjeringer, bevilgende myndigheter, tungregningssentre og brukermiljøene innen forskning og industri.

Kontinuerlig fornyelse

De høye kravene til kapasitet og tjenester som stilles til en slik infrastruktur innebærer en kontinuerlig fornyelse. Superdatamaskinene som skal brukes har typisk en levetid på 3 år. Arkitektur, systemer og applikasjoner utvikles stadig, og til enhver tid vil det være 3 - 5 ulike systemer som må være i drift fordi de er best skikket på hver sine felt. Den eneste løsningen på denne utfordringen er en distribuert infrastruktur - siden ingen enkelt institusjon har kapasitet til å være vertskap for en installasjon som dekker alle behov. PRACE legger grunnlaget for en pan-europeisk infrastruktur med dette formålet, inkludert applikasjonsstøtte og nettverks- og gridtilgang.

UNINETT Sigma er partner i PRACE, på vegne av det norske tungregningsmiljøet.

TERENA-konferansen 2010: om å leve nettverkslivet

TERENA Networking Conference (TNC) finner sted fra 31. mai til 3. juni i Vilnius, Litauen. Årets konferanse har tema "Living the Network Life" - om å leve nettverkslivet.

The 26th NORDUnet conference

NORDUnet and RHnet welcomes you to the 26th NORDUnet conference in Reykjavik, Iceland, June 7-9 2011.