Statsbudsjettet 2019: Styrket satsing på informasjonssikkerhet innenfor forskning og utdanning

– Digitalisering fører med seg nye utfordringer knyttet til personvern og datasikkerhet. Vi i Uninett  ser det derfor som veldig betryggende at det settes av midler til en stor sikkerhetssatsing i statsbudsjettet for 2019. Uninett vil bidra aktivt til at det nye fireårige programmet som skal etableres, vil styrke informasjonssikkerheten i UH-sektoren, og bedre evnen til å forebygge og håndtere trusler mot forskningsnettet, sier Tom Røtting, administrerende direktør i Uninett.

Statsbudsjett for 2019

Fra regjeringens forslag til statsbudsjett 2019:
«Digitaliseringa fører òg med seg nye trugsmål. For at potensialet ved digitaliseringa og dei aukande mengdene data kan utnyttast til fulle, er ein avhengig av at samfunnet har tillit til at personvernet og datatryggleiken blir sikra. Studentane treng å utvikle kompetanse i sikker bruk av digitale løysingar og god digital dømmekraft. Universitets- og høgskolesektoren har framleis utfordringar med å få på plass tilstrekkeleg internkontroll og styring av informasjonstryggleiken. Dette er i utgangspunktet eit fireårig program. Programmet skal mellom anna forbetre evna til å førebygge, oppdage og handtere truslar mot forskingsnettet, og inkludere tiltak som betre analyseverktøy og kompetanseheving»