Strategi for Uninett AS 2013–2018

Uninett har som visjon å frambringe verdensledende IKT-infrastruktur og -tjenester til fremme av forskning og høyere utdanning i Norge.

NB! I kjølvannet av opprettelsen av Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan, og overføring av 3040 Uninett-ansatte dit, er Uninett pt. i en prosess med  etablere en ny strategi for selskapet.

VIRKSOMHETSIDE:
Uninett er et aksjeselskap eid av Kunnskapsdepartementet. Gjennom samarbeid med institusjonene i norsk universitets- og høgskolesektor (UH-sektoren), skal Uninett tilby framtidsrettet infrastruktur og fellestjenester til sektoren, slik at forskning og utdanning kan utføres kosteffektivt, energivennlig og med høy faglig kvalitet. Gjennom Uninett vil små og store institusjoner tilbys samme muligheter når det gjelder verktøy for styring av virksomheten.

Norge har et nasjonalt forskningsnett for at høyere utdanning og forskning skal ha de beste forutsetninger for å drive sin virksomhet. Forskningsnettet utgjør en del av et globalt, akademisk nett, hvor ansatte og studenter skal kunne samarbeide med kolleger over hele verden, og ha umiddelbar og ubegrenset adgang til ressurser for innovasjon og læring.

Uninett har høy teknologisk kompetanse innen IKT generelt og Internett spesielt. Vi samarbeider tett med UH-sektoren, nasjonale forskningsnettorganisasjoner og internasjonale kompetansemiljøer for å kunne tilføre våre kunder de mest avanserte tjenestene.Vår nettinfrastruktur og kompetanse stilles til rådighet for nasjonal nettforskning, og bidrar dermed til konkurransekraft og framtidig næringsutvikling.

I den grad Uninett tilbyr tjenester som ikke finnes i det kommersielle markedet og dette er til nytte for UH-sektoren, kan Uninett også tilby sine tjenester til andre ikke-kommersielle forsknings- og utdanningsinstitusjoner, og påta seg eksterne oppdrag.

VISJON:
Uninett skal frambringe verdensledende IKT-infrastruktur og -tjenester til fremme av forskning og høyere utdanning i Norge.

STRATEGISKE MÅL OG VEIVALG:

Strategisk mål 1: Samarbeid og kompetanse
Uninetts og UH-sektorens samlede kompetanse skal gjennom et effektivt samarbeid sikre god samhandling i sektoren.

Veivalg

Vi skal:

 • følge utviklingen innen kjernevirksomhetene undervisning og forskning i UH-sektoren, slik at disse kan være premissleverandør for infrastrukturutviklingen på IKT-området
 • etablere og videreutvikle prosesser og arenaer for samhandling på IKT-området
 • utarbeide felles standarder og beste praksis for infrastruktur og tjenester innen både administrativ og faglig virksomhet i sektoren
 • utnytte felles innkjøpskompetanse i sektoren og gjennomføre felles innkjøp av IKT-produkter og -tjenester
 • i samarbeid med sektoren etablere hensiktsmessige og kosteffektive løsninger tilpasset institusjonenes ulike behov
 • videreutvikle et avansert teknologisk kompetansemiljø i samarbeid med ledende forskningsmiljøer og tekniske standardiseringsorganisasjoner

Strategisk mål 2: Tjenester og infrastruktur
Uninett skal tilby tjenester som støtter virksomheten ved UH-institusjonene, og som sikrer at UH-sektorens forskning og utdanning disponerer IKT-infrastruktur og -tjenester av høy internasjonal kvalitet.

Veivalg:

 • Arkitektur og informasjonssikkerhet:

Vi skal:
– være tjenesteorienterte og tilby våre tjenester i henhold til en omforent arkitektur basert på klart definerte grensesnitt og åpne dataformater
– tilby god praksis for informasjonssikkerhet og ivareta kontinuitet og beredskap gjennom hele verdikjeden

 • Forvaltning og drift av tjenester

Vi skal:
– levere kapasitet og sikre redundans og tilgjengelighet i forskningsnettet slik at nettet aldri blir en flaskehals
– sørge for samtrafikk med nasjonale og internasjonale nett
– videreutvikle sektorens løsning for identitetsforvaltning, og utvide denne med funksjonalitet for autorisering
– bygge ut lagringsløsninger for forsknings- og undervisningsdata i samarbeid med øvrige nasjonale aktører
– koordinere anskaffelse og drift av felles regnekraft

 • Tjenesteutvikling

Vi skal:
– etablere nye fellestjenester, både kommersielle og i egenregi, og bidra til at disse organiseres og drives på en kosteffektiv måte
– bistå institusjonene med utbygging av lokal infrastruktur og lokale tjenester i tråd med omforente standarder og beste praksis
– kontinuerlig prøve ut ny teknologi i et internasjonalt samarbeid for å kunne tilby nye, hensiktsmessige tjenester til sektoren
– tilby teknologikompetanse og erfaring til bruk for offentlige myndigheter

Strategisk mål 3: Organisasjon og ressurser
Uninett skal ha høyt kompetente og motiverte ansatte, og være et nødvendig supplement til IKT-kompetansen i UH-sektoren. Organisasjonen skal være endringsorientert og tilpasset tjenester og behov i sektoren.

Veivalg

Vi skal:

 • rekruttere, beholde og utvikle høyt kompetente medarbeidere
 • ha spisskompetanse på områder der vi har et særlig ansvar, og se egen kompetanse og bemanning i sammenheng med sektorens behov
 • være en pådriver og koordinator for utvikling av IKT i UH-sektoren, og sørge for framtidsrettet innovasjon og utvikling for å sikre at norsk UH-sektor er teknologisk i forkant
 • prioritere internasjonalt samarbeid med andre forskningsnett og organisasjoner som kan bidra til egen kompetanseoppbygging og fellesløsninger
 • selv ta i bruk tjenester og verktøy som vi tilbyr til sektoren
 • tenke helhetlig og handle enhetlig i all vår kommunikasjon og oppfølging av målgruppene
 • samarbeide med andre nasjonale aktører som retter seg mot de samme målgruppene

VERDIFORANKRING:

Strategien er forankret i Uninetts kjerneverdier: samfunnsansvar, teknologientusiasme og åpenhet.